Dodana: 9 kwiecień 2021 11:26

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2021 11:26

Konkurs w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w 2021 r. w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Na realizację zadań przeznaczona jest kwota w wysokości 40 tys. zł. Nabór rozpoczyna się 22 marca.

Dłoń trzymająca plaster miodu, na którym widać pszczoły

Celem konkursu jest wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków istnienia rodzin pszczelich. Oferty składane w konkursie powinny dotyczyć realizacji zadań polegających na:

  • poprawie warunków bytowania oraz ochronie zasobów genetycznych populacji pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska – występującej na jej naturalnym obszarze określonym w Uchwale nr XXIII/293/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia utrzymania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii;
  • promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania, stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a skutkami działalności człowieka.

W otwartym konkursie ofert skierowanym do organizacji pozarządowych, oferty można składać od 22 marca do 13 kwietnia 2021 r., zaś potwierdzenia złożonej oferty w wersji papierowej do 16 kwietnia 2021 r. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru Witkac. Po złożeniu oferty w systemie nie później niż do 13.04.2021 r. oraz załączeniu obowiązujących załączników, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty).

Potwierdzenie należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna.

Dotacje z budżetu województwa podlaskiego dotyczą zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które będą realizowane od 10 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 roku. Samorząd Województwa Podlaskiego pokrywa do 90% kosztów finansowych realizacji zadania. Oferent w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania musi wykazać wkład własny, który powinien wynosić co najmniej 10% kosztów realizacji całego zadania, z zastrzeżeniem że obligatoryjnym jest wkład finansowy, a osobowy i rzeczowy nie może przekraczać łącznie 5% kosztów realizacji zadania

Złożone oferty oceni komisja konkursowa pod względem formalnym oraz merytorycznym, w oparciu o karty oceny. Szczegółowy opis konkursu ofert i wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty i realizacji zadania do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, w szczególności śledzenia komunikatów wytycznych, zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego obowiązki administratora danych osobowych spoczywają na Oferencie. Oferent zobowiązany jest do odbierania stosownych oświadczenie w tym dotyczących wyrażenia zgody, w razie takiej konieczności, na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w RODO.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się w formie online z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Zoom w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 12.30. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie chęci poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl. Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości zwrotnej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod nr tel. 85 66 54 216. Pytania można też kierować na adres e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarych Rybackich UMWP

fot.: Małgorzata Sawicka/ archiwum UMWP

red.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook