Dodana: 3 marzec 2021 09:20

Zmodyfikowana: 4 marzec 2021 09:11

Konkurs w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku w obszarze działalności, która wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Na wspomniane projekty samorząd województwa przeznacza 235 tys. zł.

Stół z produktami spożywczymi przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Celem zadania jest upowszechnianie działań na obszarach wiejskich województwa podlaskiego związanych z tradycjami kulinarnymi i rękodzielniczymi poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.

Konkurs dotyczy organizacji pozarządowych, których działanie przyczynia się do  zwiększenia dostępności i promocji produktów lokalnych, tradycyjnych, ekologicznych i wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dbałości o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe; propagowania i podtrzymywania dawnych i obecnych tradycji ludowych; zwiększenia zainteresowania konsumentów regionalnymi produktami oraz promowania regionów poprzez te produkty i zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych.

Oferty można składać od 4 marca do 26 marca 2021 r., zaś potwierdzenia złożonej oferty w wersji papierowej do 31 marca 2021 r.  Należy je złożyć wraz z załącznikami za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert witkac.pl. Po złożeniu oferty w systemie nie później niż 26.03.2021 r. oraz załączeniu obowiązujących załączników, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty). Potwierdzenie należy podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna.

Dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego dotyczą zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, które będą realizowane w okresie od 10 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania może wynosić minimalnie 2 tys. zł i nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może przekraczać 90% kosztów finansowych realizacji zadania. W przypadku wsparcia realizacji zadania, oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, z czego wkład finansowy musi wynosić co najmniej 5% wartości zadania.

Złożone oferty oceni komisja konkursowa pod względem formalnym oraz merytorycznym w oparciu o karty oceny. Szczegółowy opis konkursu ofert i wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Ze względu na trwający stan epidemii oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących gromadzenia się osób oraz zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty i realizacji zadania do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, w szczególności śledzenia komunikatów wytycznych, zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane otwartym konkursem ofert na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formie online z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Zoom w dniu 5 marca 2021 roku o godz. 13.00. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie chęci poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl Link do spotkania zostanie wysłany w osobnej wiadomości zwrotnej. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Rolnictwa
i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod nr tel. 85 66 54 419 lub na adres e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl

oprac.: Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook