Region i Gospodarka

 • Rozwój Klastrów Przemysłowych w Obszarze CADSES

  2004-02-04 13:14:30   

 • Podlaskie ruiny

  2004-01-29 13:43:20

  W każdej epoce swego rozwoju ludzkość traciła dobra kultury przeszłości i wzbogacała się o nowe - współczesne dla jednego pokolenia, lecz historyczne dla pokoleń następnych. Rozmiary zagrożeń i tempo niszczenia dóbr kultury jest ogromne, konieczna jest więc mądra selekcja, aby za wszelką  cenę ocalić to, co najcenniejsze. Ale trzeba i można zachować prawie wszystkie z nich w świadomości naukowej,
  a poprzez nią w pamięci społecznej.

 • Karol Brzostowski

  2004-01-29 12:04:20

 • Sieć kolejowa

  2004-01-11 15:17:35

  /wykaz linii kolejowych zarządzanych przez pkp polskie linie kolejowe s.a. /

  Uwaga: jest to zasób torów kolejowych, a nie wykaz funkcjonujących połączeń kolejowych w transporcie pasażerskim

 • Inicjatywa Interreg III

  2004-01-10 22:18:00

  Duże znaczenie dla polityki regionalnej w Unii Europejskiej mają Inicjatywy Wspólnotowe. W Polsce w pierwszym okresie po akcesji 2004 -2006 będą realizowane dwie Inicjatywy: INTERREG III oraz EQUAL. Inicjatywa Interreg III obejmuje współpracę przygraniczną, transnarodową i międzyregionalną, służącą wzmocnieniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru Wspólnoty.

   

 • Interreg III A w Polsce. Współpraca przy granicy województwa

  2004-01-10 22:17:39

   INTERREG III A w Polsce

  W Polsce realizowane będą następujące programy w ramach INTERREG III A:
  granica zachodnia:
  -      3 programy Polska - Niemcy;
  granica południowa:
  -        program dla granicy Polska-Czechy;
  -        program dla granicy Polska-Słowacja;
  granica wschodnia:
  -       program trójstronny Polska-Ukraina-Białoruś;
  granica północno-wschodnia:
  -       program trójstronny Polska-Litwa-Rosja (Obwód Kaliningradzki);

   

 • Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

  2004-01-10 14:55:23

  W związku z Narodowym Planem Rozwoju realizowana będzie również Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności. Jest to dokument planistyczny odnoszacy się do Funduszu Spójności.

  Instytucją zarządzającą i koordynującą  Fundusz Spójności jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Za przygotowanie i realizację poszczególnych projektów w ramach Funduszu Spójności będą odpowiedzialne odpowiednio: Ministerstwo Infrastruktury (w zakresie projektów dotyczących transportu) oraz Ministerstwo Środowiska (w zakresie projektów dotyczących środowiska).

  Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności

 • Sektorowe programy operacyjne

  2004-01-10 14:19:28

  Narodowy Plan Rozwoju wdrażany będzie m.in. za pomocą pięciu sektorowych programów operacyjnych  (SPO). Dotyczą one wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej. 

  Teksty poszczególnych sektorowych programów operacyjnych umieszczamy niżej. Należy zaznaczyć, że nie są to jeszcze wersje ostateczne dokumentów. Programy operacyjne muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską. Negocjacje w tej sprawie powinny zakończyć się niebawem.

   

 • Zrealizowane programy pomocowe

  2004-01-10 13:16:14

   

 • Programy pomocowe

  2004-01-10 11:00:45

   

facebook