Dodana: 25 październik 2011 11:20

Zmodyfikowana: 25 październik 2011 11:20

Wpis do ewidencji egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Ewidencję egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Marszałek dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151)

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska        
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Referat Infrastruktury Technicznej        
Osoba do kontaktu : Sylwia Gulko

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 517, 15-888 Białystok           

Telefony:
tel. (85)  665 44 79,
fax (85)  665 44 72

Godziny pracy:
pn: 8.00 - 16.00 
wt-pt: 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami

Do wniosku należy dołączyć:
WYMAGANE DOKUMENTY:


Zgodnie z treścią § 50 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz.995):


§ 50. 1. Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2) dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli jest nie starsza niż 6 m-cy od daty wystawienia);
4) zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5) orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy okp;
6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7) zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
2) pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

3. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:
1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2) dokumenty, o których mowa w ust. 1;
3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;

4) dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 4 TYGODNI PRZED TERMINEM EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO ZATWIERDZONYM I OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie Ministerstwa).

 

Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Opłaty

Do wniosku należy dołączyć druk opłaty, dokument przelewu uiszczenia opłaty skarbowej: gotówkowa - wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przelewem - wpłata na rachunek:

 

Urząd Miejski w Białymstoku

Białystok, ul. Składowa 11

nr rachunku bankowego:  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

tytułem: opłata skarbowa za wpis do ewidencji egzaminatorów – 10 zł

 

 PO ZDANYM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINIE WERYFIKACYJNYM, WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW NASTĘPUJĘ PO DOSTARCZENIU DOWODU OPŁATY ZA WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW W WYSOKOŚCI - 50 PLN (numer konta zostanie podany w późniejszym terminie).

 

Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

 

Poz.                Zakres egzaminu                                               Opłata egzaminacyjna (w zł)

                                                                                                za część teoretyczną                za część praktyczną

1.                     Prawo jazdy kategorii A                                       100                                                        200

2.                     Prawo jazdy kategorii B                                       100                                                        250

3.                     Prawo jazdy kategorii C i D                                100                                                        300

 

 

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto:

 

Ministerstwo Infrastruktury 

Biuro Finansowe

ul. Chałubińskiego 4/6     

00-928 Warszawa                  

nr konta :  91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

 

Tytułem:

wpłata WORD – Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ……., egz. praktyczny kat. ……. prawa jazdy

 

W przypadku:

  • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
  • dokonanie opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
  • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
  • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
  • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD:

Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów następuje po uzyskaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 PLN).

 

SPOSÓB ODWOŁANIA: Za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2012 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 j.t. z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 j.t. z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz.995);
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2013 r. poz.

 

Formularze do pobrania:

1) formularz wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów

 

facebook