Dodana: 18 kwiecień 2005 08:16

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2005 08:16

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o zasięgu tych przewozów wykraczającym poza obszar jednego powiatu oraz poza obszar jednego województwa.

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska        
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Referat Infrastruktury Technicznej        
Stanowisko do spraw wydawania zezwoleń

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 521, 15-888 Białystok           

Telefony:
tel. (85)  749 74 60, (85)  749 74 71, (85)  749 74 76, (85)  749 75 33      
fax (85)  749 74 72

Godziny pracy:
pn: 8.00 - 16.00 
wt-pt: 7.30 - 15.30

 

OPIS SPRAWY:

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, wymaga zezwolenia, niezależnie od posiadania licencji.

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób wydaje marszałek województwa:
1)   właściwy w zależności od planowanego przebiegu linii
      - na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu,
2)   właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
      - przy przewozach wykraczających poza obszar jednego województwa.

Marszałek województwa jest organem uprawnionym również do dokonywania:
1)   zmiany zezwolenia,
2)   przedłużenia zezwolenia,
3)   wygaśnięcia zezwolenia,
4)   cofnięcia zezwolenia,
5)   kontroli przewoźników w zakresie zgodności wykonywania przewozów z uzyskanym zezwoleniem.

Zezwolenie wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż 5 lat.
 
Po upływie okresu ważności, zezwolenie przedłuża się na wniosek przedsiębiorcy na okres nie przekraczający 5 lat, o ile nie zachodzą okoliczności do cofnięcia zezwolenia.

Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1)    oznaczenia przedsiębiorcy,
2)    siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie:
1)    zmiany przebiegu linii regularnej,
2)    rozkładu jazdy,
3)    zwiększenia pojemności pojazdów,
4)    częstotliwości kursowania pojazdów,
5)    zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Zezwolenie wygasa w razie:
1)    zrzeczenia się zezwolenia,
2)    upływu terminu określonego w zezwoleniu,
3)    śmierci posiadacza zezwolenia,
4)    likwidacji albo postanowienia o upadłości przedsiębiorcy,
       któremu zezwolenie został udzielone.

Zezwolenie cofa się w razie:
1)    cofnięcia licencji,
2)    naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu,
3)    niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez trzy miesiące,
4)    odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej.

W przypadku cofnięcia zezwolenia, ponowne rozpatrzenie wniosku o jego wydanie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się prawomocna.

Z chwilą wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia niedopuszczalne jest zrzeczenie się tego zezwolenia.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, na podstawie których zezwolenie zostało wydane, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu (w tym w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia), przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wniosku o wydanie określonego zezwolenia należy dołączyć:

Przewozy regularne:

1)    
Kserokopie licencji uwierzytelniona przez pracownika organu udzielającego licencji lub przyjmującego wniosek;
2)     Proponowany rozkład jazdy uwzględniający:
         a) imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika,
         b) adres albo siedzibę przewoźnika,
         c) numer i nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
         d) termin ważności rozkładu jazdy (pozostawić puste miejsca),
         e) drogę przejazdu z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy przystankami,
         f) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu,
         g) liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów na wnioskowanej linii, zgodnie z rozkładem jazdy;
3)     Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
4)     Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
5)     Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
6)     Cennik;
7)     Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby, wieku oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przewozy regularne
* formularz wniosku o zmianę zezwolenia na przewozy regularne
* formularz wniosku o przedłużenie zezwolenia na przewozy regularne
* formularz wniosku o przedłużenie zezwolenia z uwzględnieniem zmian na przewozy regularne

Przewozy regularne specjalne:

1)    
Kserokopia licencji uwierzytelniona przez pracownika organu udzielającego licencji lub przyjmującego wniosek;
2)     Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
3)     Proponowany rozkład jazdy uwzględniający:
         a) imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika,
         b) adres albo siedzibę przewoźnika,
         c) nr i nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni,
         d) termin ważności rozkładu jazdy (pozostawić puste miejsca),
         e) drogę przejazdu z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy przystankami,
         f) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu,
         g) liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania przewozów na wnioskowanej linii, zgodnie z rozkładem jazdy;
4)     Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
5)     Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

* formularz wniosku o wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne
* formularz wniosku o zmianę zezwolenia na przewozy regularne specjalne

 

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na linie komunikacyjne o długości do 100 km, poprzedzone jest analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

Analizę sytuacji rynkowej przeprowadza organ właściwy do spraw zezwoleń co najmniej raz w roku, z uwzględnieniem:

1)    
istniejącej komunikacji, w tym rodzaju pojazdów, godzin ich odjazdów lub częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych,
2)     dotychczasowego wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf,
3)     przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych,
4)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wnioski w sprawach dotyczących zezwoleń załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Rozstrzyganie wniosków następuje w trybie postępowania ustalonego w tej ustawie.
Udzielenie, zmiana, wygaśnięcie, względnie cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem wszczęcia sprawy dotyczącej wydania lub zmiany zezwolenia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku (na właściwym formularzu) wraz z załączonymi dokumentami.

Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Niewłaściwe udokumentowanie wniosku, skutkuje odmową wydania zezwolenia bądź jego zmiany.

Od decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

OPŁATY:


Opłata za wydanie, przedłużenie lub zmianę zezwolenia wraz z wypisami:

Opłata za wydanie (przedłużenie) zezwolenia w krajowym transporcie drogowym wynosi:
1)    dla przewozów regularnych:
      a)
obejmującego zasięgiem obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, niewykraczający poza obszar województwa w zależności od okresu ważności zezwolenia:
                   1) do 1 roku                - 350 zł         
                   2) do 2 lat                   - 400 zł         
                   3) do 3 lat                   - 450 zł         
                   4) do 4 lat                   - 550 zł         
                   5) do 5 lat                   - 600 zł 
      b) obejmującego zasięgiem obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa, w zależności od okresu ważności zezwolenia:         
                   1) do 1 roku                - 500 zł         
                   2) do 2 lat                   - 550 zł         
                   3) do 3 lat                   - 600 zł         
                   4) do 4 lat                   - 650 zł         
                   5) do 5 lat                   - 700 zł
2)    dla przewozów regularnych specjalnych opłata za wydanie (przedłużenie) zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, jak dla przewozów regularnych.

Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości uzależnionej od następujących okoliczności:
  1)   dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  2)   w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  3)   w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  4)   na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.Uwagi:

Należną opłatę wnosi się po udzieleniu lub zmianie zezwolenia, a przed jego odbiorem, na rachunek bankowy urzędu:

Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku
84 1500 1344 1213 4006 7488 0000

podając tytułem wpłaty właściwy dopisek:
1)   „za wydanie/zmianę/przedłużenie zezwolenia wraz z wypisami na linii: …”,
2)   „za wydanie wypisów z zezwolenia na linii: …”,

Na potwierdzenie uiszczenia wymaganej opłaty, należy dostarczyć kopię dowodu wpłaty oraz okazać do wglądu oryginał dowodu wpłaty.

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAWY:


Podstawa prawna:

1) 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

2)  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 tekst jedn. z późn. zm.),


Pozostałe przepisy wykonawcze:

1)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004 r.  Nr 144, poz. 1519),

2)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r Nr 235, poz. 1726),

3)  rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 79),

4)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1010).

 

Formularze do pobrania:
1) formularz wniosku o wydanie zezwolenia - przewozy regularne
2) formularz wniosku o zmianę zezwolenia - przewozy regularne
3) formularz wniosku o przedłużenie zezwolenia - przewozy regularne
4) formularz wniosku o przedłużenie zezwolenia z uwzględnieniem zmian - przewozy regularne
5) formularz wniosku o wydanie zezwolenia - przewozy regularne specjalne
6) formularz wniosku o zmianę zezwolenia - przewozy regularne specjalne

facebook