Dodana: 13 marzec 2008 14:20

Zmodyfikowana: 13 marzec 2008 14:20

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

Wiadomości ogólne :
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 Nr 199 poz. 1671 ze zmianami) działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807), wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Podstawa prawna :

·         Ustawa z dnia 28 października 2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 Nr 199 poz. 1671 ze zmianami).

·         Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. .U. z 2004 Nr 173 poz. 1807)

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
(Dz. U .z 2005 Nr 187,poz 1571)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225
poz. 1635)

Wymogi ogólne stawiane przedsiębiorcom wnioskującym o wpis :

·         Z wnioskiem o wpis do rejestru może wystąpić przedsiębiorca :

1.       mający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz posiadający uprawnienia do kształcenia ustawicznego dorosłych,

2.       mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.       w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości,

4.       który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Wymagane dokumenty :

·         Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające zgodny z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r
w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2005 Nr 187,poz 1571) –) zał 1 (do pobrania)

·         Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

·         Oświadczenie przedsiębiorcy wg wzoru z zał 2 (do pobrania)

·         Zaświadczenie o numerze NIP

·         Zaświadczenie o numerze REGON

·         Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

·         Zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny)

·         Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek

·         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach

·         Potwierdzenie warunków lokalowych w których będą przeprowadzane kursy (kopia aktu własności lub kopia umowy najmu oraz szkic pomieszczeń wraz
z podaniem ich wielkości w m².

·         Potwierdzenie (kopia umowy) z jednostką, w której będzie się odbywać część praktyczna (jeżeli dotyczy)

·         Szczegółowy program szkoleń dla poszczególnych kursów w oparciu o program ramowy zgodny. z rozporządzeniem, z uwzględnieniem ilości godzin
i określeniem wykładowcy

·         Dokument potwierdzający kwalifikacje wykładowców prowadzących kursy :

1.       świadectwo doradcy ADR lub

2.       dokumenty potwierdzające wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodowa w dziedzinie właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opłaty za wpis do rejestru :

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskodawca uiszcza opłatę skarbowa w wysokości 616 zł – płatne przelewem na konto :

Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów

Kredyt Bank SA II O/Białystok 

Nr rachunku : 42 1500 1344 1213 4007 4750 0000

 

Miejsce składania dokumentów :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

15-888 Białystok Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. (0-85) 749 74 79 ;  Fax. (0-5) 749 74 72,  e-mail : di.sekretariat@umwp-podlasie.pl

Osoba do kontaktu : podinspektor Leszek Maciej Lulewicz

Termin załatwienia sprawy :

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu w ciągu 7 dni od daty wpływu prawidłowego wniosku

Tryb odwoławczy :

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego. Pisemne zażalenie należy składać
w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Wnioski i formularze do pobrania :

·         Zał. 1 - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające

·         Zał..2 - Oświadczenie przedsiębiorcy

·         Zał. 3 - Formularz weryfikacyjny ośrodków ADR

·         Zał. 4 - Wzór formularza zgłoszeniowego kurs

Organ nadzorujący :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska

15-888 Białystok Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Tel. (0-85) 749 74 79 ;  Fax. (0-5) 749 74 72,  e-mail: di.sekretariat@umwp-podlasie.pl

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 Nr 199 poz. 1671 ze zmianami) Marszałek Województwa sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. W przypadku stwierdzenia naruszeń w sposobie prowadzenia kursów dokształcających ADR mają zastosowanie przepisy art. 17 w/w ustawy.

facebook