Dodana: 24 styczeń 2019 09:14

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2020 14:36

Ruszył konkurs na prace przy zabytkach. Do podziału 2 mln zł!

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił elektroniczny nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Konkurs potrwa od 30 stycznia do 1 marca 2020 r. Nabór odbywa się poprzez generator Witkac.pl. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie z budżetu samorządu województwa to 2 mln zł.

W wersji papierowej obowiązuje potwierdzenie złożenia oferty, które należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą najpóźniej do dnia 4 marca 2020 r. na adres urzędu - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok z dopiskiem „Biuro Dziedzictwa Narodowego Konkurs na zabytki”. 

Dofinansowywanie obejmuje następujące prace:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Do wniosku należy załączyć (w formie elektronicznej) następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).

 2. Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub właściwego Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.

 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego; nominacja / powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt (np. nominacja na proboszcza parafii, powołanie na dyrektora instytucji).

 4. Zgodę właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, dzierżawca lub jednostka organizacyjna, na rzecz której ustanowiony jest trwały zarząd.
 1. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem oraz upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa.

 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

 3. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków.

 4. Kosztorys prac W przypadku wnioskodawców odzyskujących VAT koszty wpisywane we wniosku powinny zawierać ceny netto; kosztorys powinien być podpisany przez osoby uprawnione.

 5. Fotograficzna dokumentacja zabytku (zdjęcia opisane, przedstawiające stan aktualny zabytku, w kolorze; zbliżenia detali w przypadku zaawansowanych uszkodzeń substancji zabytku).

 6. Pozwolenie na budowę, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie prawa budowlanego; nie dotyczy prac przy zabytkach ruchomych i dokumentacji, projektów.

 7. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do oferty winien dołączyć informację o ewentualnej pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona
  w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 8. Jeśli któryś z powyższych załączników zawiera na przykład: mapy, wyrysy, projekty budowlane, programy prac konserwatorskich, pouczenia o skutkach wpisania dobra kultury do rejestru zabytków – nie ma obowiązku dołączania powyższego. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku pracownik uzna, iż dany dokument jest niezbędny do prawidłowej oceny, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnień.                 


Wniosek wraz z załącznikami należy składać poprzez www.witkac.pl. Wszystkie dokumenty oraz informacje związane z konkursem znajdują się na wyżej wymienionej witrynie oraz w siedzibie urzędu.  

Szczegółowych informacji udziela Biuro Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Marii Skłodowskie-Curie 14, 15-097 Białystok, III piętro, pokój 308.; e-mail: malgorzata.mruczek@wrotapodlasia.pl, adam.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl, tel. (85) 66 54 510.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania

facebook