Dodana: 4 listopad 2020 09:36

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2020 08:32

Zarząd województwa przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Uczą się w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Szczuczynie, Suwałkach, Zambrowie, Hajnówce i Dąbrowie Białostockiej. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendia 22 szczególnie uzdolnionym uczniom z regionu za rok szkolny 2019/2020.

Budynek urzędu marszałkowskiego od strony wejścia głównego.

Stypendium za rok szkolny 2019/2020 otrzymał każdy uczeń z województwa podlaskiego, który uzyskał łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;

2) był co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym lub co najmniej dwukrotnie finalistą konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Z 93 wniosków stypendialnych, które wpłynęły do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku, 22 uczniów spełniło powyższe kryteria.

Wzięto pod uwagę następujące olimpiady z roku szkolnego 2019/2020, uwzględnione w wykazach, ogłoszonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

  • olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
  • olimpiady tematyczne, których laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  • olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym,

a w przypadku uczniów szkół podstawowych także konkursy i olimpiady, o których mowa w zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty to 4 tys. zł. Stypendium obejmuje okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i wypłacane jest jednorazowo. 

Lista osób, która otrzymała stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego znajduje się w załączeniu.


Urszula Wasyluk-Żukowska
oprac. Anna Augustynowicz
fot. archiwum

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook