Dodana: 5 grudzień 2019 13:48

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2019 10:27

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – przedświąteczne posiedzenie

Organizacja kampanii promującej zdrowy styl życia oraz omówienie projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego - to tylko część kwestii podnoszonej na ostatnim w tym roku posiedzeniu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP). Odbyło się ono w czwartek (5 grudnia br.) w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. A udział w niej wzięli wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Wiesława Burnos.

Ilustracja do artykułu PRDPP 5.12 13.jpg

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia planu rocznej kampanii prozdrowotnej, której organizatorem jest PRDPP. Inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce w listopadzie.  

Każde ze spotkań otwartych dla wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego ma dotyczyć innej sfery z zakresu prewencji chorób cywilizacyjnych. Rozpoczynać i kończyć je mają wspólne ćwiczenia.

– Idea kampanii cieszy się odzewem ze strony mediów, ale też mieszkańców województwa podlaskiego ­– mówiła Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – Widać, że jest zainteresowanie tą tematyką, żeby wspomóc swoje zdrowie, tym bardziej, że żyjemy w zabieganych czasach i często zapominamy o tym, co najważniejsze.

Podczas posiedzenia zaprezentowano plan kolejnych spotkań, które mają się odbywać się raz w miesiącu przez rok. Wybrano też „twarz kampanii”, została nią członek zarządu województwa podlaskiego Wiesława Burnos.

Obecny na posiedzeniu wicemarszałek Derehjało, zasugerował, żeby spotkania odbywały się nie tylko w Białymstoku, ale również w innych częściach województwa podlaskiego. Propozycja ta spotkała się z aplauzem. Padły też propozycje miejsc, gdzie spotkania miałyby się odbyć.

– Niech ludzie zobaczą, że Rada działająca przy Marszałku Województwa Podlaskiego jest otwarta i działa na terenie całego województwa – zaznaczył wicemarszałek.

W dalszej części spotykania odbyła się też dyskusja nad przeprowadzeniem przedświątecznej akcji charytatywnej skierowanej do osób najbardziej potrzebujących: dzieci w domach dziecka, pensjonariuszy domów spokojnej starości, czy bezdomnych.

Ważną częścią posiedzenia było zapoznanie członków Rady z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, które przedstawiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Z rozległej tematyki, którą zawiera dokument strategiczny, szczególnie skupiła się na sprawach z zakresu działalności Rady.

– W projekcie Strategii w celu dotyczącym zasobnych mieszkańców zawarty jest cel operacyjny odnoszący się do ich aktywności. Co oznacza, że w ramach Strategii będziemy wspierać nie tylko zasobność Podlasian, ale także ich rozwój kulturalny, sportowy, społeczny – podkreśliła Joanna Sarosiek. –Tak, by w efekcie nasz region był miejscem, gdzie nie tylko dobrze się zarabia, ale też dobrze żyje. W ten sposób chcemy przeciwdziałać depopulacji mieszkańców województwa.

W dalszej części spotkania Marta Lewandowska, konsultantka regionalna w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”, przedstawiła prezentację dotyczącą roli organizacji pozarządowych w ekonomii społecznej w kontekście prac nad Regionalnym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W posiedzeniu wziął także udział Bogusław Janusz Cebulski ze Stowarzyszenia Trzeźwości Centrum Integracji Społecznej. To również członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas czwartkowego spotkania podejmował temat promocji Rady oraz organizacji pozarządowych w mediach regionalnych.

Przedświąteczne posiedzenie Rady zakończyło spotkanie opłatkowe. Można je podsumować jako bardzo owocne: pojawiło się mnóstwo pomysłów na działania i inicjatywy, co zwiastuje pracowity nowy rok. Z pożytkiem dla regionu…

ms

 

***

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

facebook