Dodana: 11 kwiecień 2017 07:46

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2017 07:46

Archiwum

Przedstawiamy Program Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 r.

"Program współpracy w 2014" jest dostępny tutaj.

- Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2014 roku w województwie podlaskim

Otwarte konkursy ofert w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - zasady:

Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć dwie formy:

- powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

- wspierania  wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W realizowanych konkurach ofertę mogą złożyć następujące podmioty:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w przedmiotowym zakresie
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
4. Spółdzielnie socjalne
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Do pobrania:

- Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji organizacji pozarządowej w Urzędzie Marszałkowskim i ROPS w 2014 r.

Formularze konkursowe:

- wzór oferty

- wzór umowy

- wzór sprawozdania

- wzór umowy z wolontariuszem
 
Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa.

Szanowni Państwo! Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego ogłaszają rozpoczęcie prac nad "Programem Wspólpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2013 r".

W harmonogramie spotkania zaplanowano:
- przyjęcie Regulaminu Konsultowania aktów prawnych z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
- rozpoczęcie prac nad "Programem Wspólpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarzadowymi w 2013 r".

Przyszłoroczny "Program Współpracy" bedzie przygotowywany przez Urząd Marszałkowski ze wsparciem eksparckim Rady.

Dokument  zostanie opracowany na warsztatach, które odbywać się będą w terminie czerwiec-sierpień. Dokument zostanie przedstawiony do konsultacji z organizacjami pozarzadowymi we wrześniu, a następnie, w październiku przyjęty przez Sejmik Województwa Podlaskiego.

Przedstawiamy aktualny "Program Współpracy":

"Program współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 r."

Program współpracy w 2011 r.:

Zachęcamy do bezpłatnego wypożyczania banerów informujących o współfinansowaniu projektu ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Do dyspozycji są banery wewnętrzne i zewnętrzne.

Przypominamy, że organizacje realizujące zadania publiczne współfinansowane ze środków finansowych budżetu województwa, na podstawie zawartej umowy zobowiązane są do informowania o uzyskanym dofinansowaniu.

Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać telefonicznie, pod nr 85 74 85 103 lub mailowo, pod adresem: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Raporty i sprawozdania z zakresu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi:

 

 

 

facebook