Dodana: 11 kwiecień 2017 07:54

Zmodyfikowana: 17 maj 2019 11:32

Program Współpracy na rok 2018

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Sejmik Województwa Podlaskiego po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, uchwalił roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Roczny program współpracy zawiera zbiór zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz zasady i inne formy współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Organ stanowiący może uchwalić również wieloletni program współpracy.

facebook