Dodana: 28 październik 2018 09:33

Zmodyfikowana: 23 wrzesień 2019 10:02

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

31 października bieżącego roku upływa termin składania wniosków na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok kolejny. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

Proszę zapoznać się z uchwałą ws. stypendiów.

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XX/238/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. ws. szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystyczne w województwa podlaskiego

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą nr XX/238/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, oraz wysokości stypendiów
w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2012  poz. 1978) uchwalił, iz od 2012 roku ilość i wysokość stypendiów zostanie określona w uchwale budżetowej Województwa Podlaskiego na dany rok, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wnioski o stypendia mogą składać:

a) szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,

b) podstawowe i średnie szkoły artystyczne,

c) instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,

d) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości  artystycznej

STYPENDIA są przyznawane z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku.

Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać do 31 października danego roku, na rok następny.

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. 85 66 54 162, pok. 308.

Wzór rozliczenia stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie rozliczenia w/g proponowanego wzoru. Informacje można przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

 

facebook