Dodana: 19 marzec 2019 12:36

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2019 23:23

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego jest ciałem opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, powołanym celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 4 lata. Rada liczy maksymalnie 15 członków, powoływanych spośród przedstawicieli reprezentujących osoby starsze oraz reprezentantów podmiotów zawodowo lub społecznie zajmujących się problematyką senioralną.

Zadania Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego:

  • współtworzenie kierunków regionalnej polityki senioralnej w województwie podlaskim, z uwzględnieniem dokumentów o charakterze strategicznym i wdrożeniowym,
  • proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian w obszarze opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności oświatowej, kulturalnej i turystycznej, komunikacji publicznej i międzypokoleniowej, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób starszych,
  • opiniowanie projektów kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do osób starszych,
  • wspieranie rozwoju i działań organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku i innych podmiotów działających na rzecz osób starszych z terenu województwa podlaskiego, włączanie się w charakterze partnera w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych.

facebook