Dodana: 2 kwiecień 2019 21:59

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2019 21:59

Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 października 2017 roku

Uchwała Nr 249/3382/2017

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 17 października 2017 roku 

w sprawie przyjęcia statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 486 ze zm.[1]), art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.[2]), w związku z uchwałą nr 238 Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 118) oraz uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/244/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. przyjmującą Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego określa sposób powołania, organizację, zasady działania i zakres kompetencji członków Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475 i poz. 1566.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1310 oraz z 2017 r. poz. 38, poz. 1292 i poz. 1428

Link do BIP 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook