Dodana: 2 kwiecień 2019 22:09

Zmodyfikowana: 2 kwiecień 2019 22:09

Uchwała w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr 315/4601/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 315/4601/2018

  Zarządu Województwa Podlaskiego

          z dnia 28 sierpnia 2018 roku

 w sprawie zmiany statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 913 ze zm.[1]), art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508), w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/244/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. przyjmującą Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020 oraz w związku z § 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przyjętego uchwałą nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 października 2017 roku oraz w związku z uchwałą Nr 312/4583/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów uchwala się, co następuje:

 1. W Statucie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, przyjętym uchwałą nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przyjęcia statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 pkt. 8) otrzymuje brzmienie:

„8) maksymalnie 1 przedstawiciel środowiska naukowego/medycznego znający problematykę osób starszych w województwie podlaskim, wskazany przez Pełnomocnika Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów.”

2) w § 3 ust. 1 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

„7) występuje do Pełnomocnika Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów o wskazanie maksymalnie 1 przedstawiciela środowiska naukowego/medycznego znającego problematykę osób starszych.”

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgłoszenia kandydatów następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie go lub złożenie we wskazanym terminie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.”

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów przedstawia listę kandydatów oraz listę rezerwową na Członków Rady, wyłonionych spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w § 2 ust. 4., Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

5) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W posiedzeniach Rady w celu obsługi administracyjno-biurowej bez prawa głosu, uczestniczy Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów.”

6) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Protokoły posiedzeń, listy obecności i cała dokumentacja związana z pracami Rady przechowywana jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.”

7) w § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.”

8) w § 7 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Informacje o posiedzeniach Rady są każdorazowo publikowane na portalu Wrota Podlasia.”

9) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Rady zapewnia Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów we współpracy z Sekretarzem Rady.”

 2. Ustala się tekst jednolity statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z 2018 r. poz. 1432.

Link do BIP

facebook