Dodana: 19 grudzień 2018 15:03

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2018 15:03

Prezydent Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do pracy w Radzie Gospodarczej

Celem powołania Rady Gospodarczej jest zintegrowanie środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. Rada będzie również organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta miasta Łomża.

Ilustracja do artykułu Łomża_–_Stary_Rynek Wikipedia.jpg

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 stycznia 2019 r.

Do szczególnych zadań Rady będzie należało:

1)    Inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Łomży z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

2)    Opiniowanie działań oraz rozstrzygnięć problemów związanych z funkcjonowaniem miasta proponowanych przez Prezydenta Miasta Łomży,

3)    Wspieranie promocji inwestycyjnej Miasta sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu

4)    Reprezentowanie środowiska łomżyńskich przedsiębiorców i podejmowanie działań mających na celu jego integrację

5)    Opiniowanie i uzgadniania kierunków działań wynikających z „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości” w mieście  Łomża na lata 2020 plus

6)    Inicjowanie działań mających na celu rozwój i aktywizację łomżyńskiej przedsiębiorczości

7)    Opracowanie strategii działań przygotowujących miasto Łomża na szanse i zagrożenia, związane z budową trasy Via Baltica

Do Rady powołani zostaną przedsiębiorcy. Organem wspomagającym Radę będzie zespół ekspertów do którego powołani zostaną przedstawiciele uczelni wyższych, szkół zawodowych, środowiska naukowego oraz instytucji okołobiznesowych.

Rada Gospodarcza zostanie powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta i będzie pracowała w oparciu o regulamin. Spotkania jej członków będą się odbywały nie częściej niż raz na kwartał.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 11 stycznia 2019 r. na adres cop@um.lomza.pl lub telefonicznie 86 2156852 podając swoje imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej firmy oraz pełnioną funkcję.

facebook