Dodana: 29 maj 2018 09:34

Zmodyfikowana: 29 maj 2018 09:40

Klauzula bezpieczeństwa - OSP

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz załącznikach do sprawozdania z rozliczenia dotacji (faktury) jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel.: 85 66-54-549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl;

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do sprawozdania z rozliczenia dotacji, będą przetwarzane w ramach prowadzonego przez UMWP konkursu na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP oraz w ramach rozliczenia przyznanej przez województwo podlaskie dotacji.

4. Podanie danych osobowych przez Państwa jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach konkursu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, określonych ustawą o kierujących pojazdami.

6. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz podmioty realizujące obsługę informatyczną i archiwizację;

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP oraz przez okres rozliczenia przyznanej przez województwo podlaskie dotacji, następnie dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

facebook