Dodana: 12 luty 2020 10:08

Zmodyfikowana: 12 luty 2020 10:08

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Sprawozdania z realizacji planu finansowego za ubiegły rok wysłuchali podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Nad uchwałą w tej sprawie oraz nad uchwałą sprawie planu finansowego na 2020 r. będą głosować podczas najbliższego posiedzenia plenarnego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie WRDS - luty 2020 (22 of 22).jpg

Członkowie Rady zapoznali się także z informacją o bieżącej sytuacji na podlaskim rynku  przedstawionej przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP). Jak z niej wynika, na koniec stycznia br. w powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 35330 bezrobotnych. To mniej o 8,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Przybyło wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej będących w dyspozycji urzędów pracy.

ms

 

***

Województwa Rada Dialogu Społecznego działa na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Do jej właściwości należy m.in. wyrażanie opinii stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. To także opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji. WRDS może także rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

facebook