Dodana: 7 maj 2020 07:43

Zmodyfikowana: 7 maj 2020 13:35

Dofinansowania wynagrodzeń w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego

Złóż wniosek PSZ-DKWP na stronie praca.gov.pl – link do strony.

Wielkości dotacji uzależniona będzie od dwóch kryteriów, tj. od skali spadku obrotów i liczby zatrudnianych pracowników.

W przypadku spadku obrotów u mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy o:

  • co najmniej 30% - przedsiębiorca będzie mógł otrzymać miesięcznie dotację w kwocie ustalonej jako suma 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 50% - przedsiębiorca będzie mógł otrzymać miesięcznie dotację w kwocie ustalonej jako suma 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
  • co najmniej 80% - przedsiębiorca będzie mógł otrzymać miesięcznie dotację w kwocie ustalonej jako suma 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu8 do każdego pracownika.

 

W przypadku spadku obrotów u przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników o:

  • co najmniej 30% - wsparcie w skali miesiąca może być udzielone w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za prace,
  • co najmniej 50% - wsparcie w skali miesiąca może być udzielone w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia za prace,
  • co najmniej 80% - wsparcie w skali miesiąca może być udzielone w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia za prace.

 


Najczęściej zadawane pytania, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń.

 

Do kogo jest adresowane wsparcie?

Wsparcie adresowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a także do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników z województwa podlaskiego.

 

Jakie trzeba spełnić kryteria aby otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparcie może uzyskać tylko ten przedsiębiorca, który wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, mający miejsce w trakcie dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w 2020 r. (np. w okresie luty-marzec 2020 r.) w porównaniu do łącznych obrotów osiągniętych w analogicznych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych roku poprzedniego.

 

Czy w ramach RPOWP będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia każdego pracownika zatrudnionego u danego przedsiębiorcy?

Mając na uwadze obowiązującą linię demarkacyjną pomiędzy krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi, środki przeznaczone przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach RPOWP w kwocie 72 mln zł będą mogły zostać przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej. W strukturze osób pracujących osoby te stanowią zdecydowaną większość. Wsparcie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników młodszych będzie możliwe ze środków programu krajowego, tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie należy zaznaczyć, że środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (na wsparcie pracowników młodszych) zostanie uruchomione w województwie podlaskim w tym samym momencie, co wsparcie z RPOWP. A zatem przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek zarówno na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń zarówno pracowników poniżej 30 roku życia, jak i pracowników w wieku 30 lat i więcej.

 

Na jak długo może zostać przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na okres 3 miesięcy.

 

Czy po okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie, przedsiębiorca jest zobowiązany utrzymać w zatrudnieniu pracowników, na których otrzymał wsparcie?

Nie. Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania (3 miesiące).

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, istnieje obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie (3 miesiące).

 

Gdzie i kiedy będzie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji?

 Wsparcie będzie udzielane w ramach projektów powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego realizowanych w Działaniu 2.1 RPOWP. Wniosek o udzielenie wsparcia przedsiębiorca będzie składał w formie elektronicznej w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez odpowiedni powiatowy urząd pracy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Formularz wniosku będzie dostępny na portalu: www.praca.gov.pl

Nabór wniosków rozpocznie się 7 maja i potrwa do 21 maja. Więcej informacji można uzyskać w poszczególnych powiatowych urzędach pracy.

 

Czy przedsiębiorca, który skorzysta ze wsparcia w ramach RPOWP będzie mógł również korzystać z innych instrumentów przewidzianych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Tak, ale nie w zakresie kosztów, które zostaną dofinansowane w ramach RPOWP. A zatem przedsiębiorca może np. w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia tych pracowników, na których nie uzyska wsparcia z RPOWP.

 

Infolinia dotycząca dofinansowania wynagrodzeń

85 749 72 47

 


Informacje na temat pożyczek w zakładce:  www.wrotapodlasia.pl/pozyczki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook