Informacja o Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Informacja o Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. Rada wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do właściwości Rady oraz jej stron należy:

1. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk

2. opiniowanie projektów, założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych

3. inicjowanie na zasadach określonych niniejszą ustawą procesu legislacyjnego

4. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych ustaw

 

Od 1 stycznia 2022 r. funkcję Przewodniczącego WRDS pełni Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook