Dodana: 14 listopad 2019 15:07

Zmodyfikowana: 15 listopad 2019 12:13

Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Celem działania Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dążenie do pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w regionie, w tym w społecznościach lokalnych województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Pełnomocnik zajmuje się m.in.:

  • analizą problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • opiniowaniem projektów aktów prawnych w aspekcie realizacji praw osób z niepełnosprawnościami,
  • inicjowaniem, opiniowaniem i współpracą przy opracowywaniu polityk publicznych dotyczących niepełnosprawności,
  • współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich środowiska,
  • działaniami na rzecz zwiększania uniwersalnej dostępności Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji samorządu wojewódzkiego i świadczonych przez nie usług,
  • współdziałaniem z organami administracji rządowej oraz województwami, powiatami i gminami w realizacji zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

3 października 2019 Zarząd Województwa Podlaskiego na stanowisko Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami powołał dr Annę Drabarz.
Pisaliśmy o tym tutaj ⇒ link do strony 


O pełnomocniku - dr Anna Drabarz – prawniczka, badaczka, aktywistka
Od 2010 do 2017 roku doradczyni prawna w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja. W latach 2011-2015 członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Od 2014 do 2016 roku przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Od 2015 roku jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnikem Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016. Specjalizuje się m.in. w prawach człowieka, prawie antydyskryminacyjnym i funduszach Unii Europejskiej. Inicjatorka powstania w 2016 roku Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Od 2019 r. odpowiada za kontakty międzynarodowe w zarządzie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które jest członkiem Europejskiego Forum Niepełnosprawności.Źródła wiedzy 
Prawo 
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., ratyfikacja Konwencji przez Polskę nastąpiła 6 września 2012 r.

Tekst Konwencji opublikowany w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169 ⇒link do strony 

Opracowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia (w załączeniu)  przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ⇒ link do strony

Opracowanie w  Polskim Języku Migowy (PJM) ⇒ link do strony  przygotowane przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki ⇒ link do strony

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich  ⇒ link do strony

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  link do strony 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  ⇒ link do strony 

 


Ważne dokumenty
 
Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023 (w załączeniu).
Przydatne strony internetowe

Ruch na rzecz wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych  ⇒ link do strony 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ⇒link do strony

Rzecznik Praw Obywatelskich ⇒ link do strony

Rzecznik Praw Pacjenta ⇒ link do strony

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ⇒ link do strony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku link do strony 

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw osób niepełnosprawnych  link do strony

Portal informacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ⇒ link do strony

 


Kontakt:

Osoby zainteresowane spotkaniem z Pełnomocniczką proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon: 601 302 275

E-mail:  pelnomocnikon@wrotapodlasia.pl 


W załączeniu:

Uchwała Zarządu Województwa w sprawie powołanie pełnomocnika ds.osób z niepełnosprawnościami
 
Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w tekście łatwym do czytania 

Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019 – 2023

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020

 

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook