Dodana: 13 styczeń 2010 14:23

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2010 14:23

Nagrody Marszałka

 


Uczestnicy uroczystej gali sportowej w Urzędzie Marszałkowskim (2007 r.)

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie sportu i kultury fizycznej są przyznawane od 2003 roku w następujących kategoriach:

-
Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane są w następujących kategoriach:

- Najlepszy Sportowiec,
- Najlepszy Młody Sportowiec,
- Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,
- Najlepszy Trener,
- Za całokształt działalności w zakresie sportu.

Zostały one pomyślane jako forma podziękowania sportowcom oraz działaczom z regionu za wysiłek i trud, jaki musieli włożyć, by odnieść sukces, a tym samym przyczynić się do promocji województwa.

***

Warunki oraz tryb przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVIII/187/12

Warunki przyznawania

Nagrodę może otrzymać osoba fizyczna:
- za osiągnięte wyniki sportowe w: międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich; międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach osób niepełnosprawnych; współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu.
- za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
- w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu (przyznana tej samej osobie tylko jeden raz).

Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Składanie wniosku

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać kluby sportowe, okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej na terenie województwa.

Wnioski składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego do dnia 31 stycznia danego roku.

Wniosek

Wnioski złożone po terminie, niekompletne lub niewypełnione nie są rozpatrywane.
 
Wysokość i wypłata

Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego biorąc pod uwagę ocenę formalną i merytoryczną Komisji powołanej w drodze Zarządzenia Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Nagroda przyznawana jest w wysokości nie mniejszej niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook