Dodana: 9 styczeń 2009 11:26

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 11:26

Gmina Piątnica

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 10644
Powierzchnia: 218,69 km2


Adres urzędu:
Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna   
tel. (086) 216 24 76, 216 64 96   
Numer fax. (086) 215 2113   
e-mail: ugpiatnica@doc.pl   
http://www.ugpiatnica.doc.pl

Ośrodek Kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy
ul. Szkolna 25
e-mail: gokpiatnica@neostrada.pl

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica
ul. Szkolna 25
18-421 Piątnica
e-mail: bpgpiatnica@wp.pl

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

 • 1999 – PHARE STRUDER 2 – budowa sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforów (224 526zł.)
 • 2002-2005 – PHARE 2001ESC – budowa kanalizacji sanit. ciśnieniowej, sieci wodociągowej (1 729 736 zł.)
 • 2003 – SAPARD – Przebudowa sieci wodociągowej (380 363 zł.)
 • 2003 – SAPARD – Przebudowa drogi gminnej (625 248 zł.)
 • 2003-2004 – SAPARD – Budowa kanalizacji sanitarnej (349 369 zł.)
 • 2004 – SAPARD – Budowa kanalizacji sanitarnej (1 062 179 zł.)
 • 2004 – SAPARD – Przebudowa drogi gminnej (578 836 zł.)
 • 2002 – Bank Światowy PAOW – Przebudowa grogi gminnej (278 416 zł.)
 • 2005 – EFRR ZPORR – Przebudowa drogi gminnej (320 000 zł.)

Planowane imprezy promocyjne:

 • Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża


Fortyfikacje w Piątnicy

Gmina Piątnica została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku i stanowiła jednostkę podziału terytorialnego państwa stopnia podstawowego. Obejmowała wówczas obszar około 214 km2.
W roku 1996 nastąpiła zmiana granic gminy w wyniku której, do obszaru gminy Piątnica została przyłączona jedna wieś z terenu gminy Wizna. Obecnie powierzchnia gminy wynosi 218,69 km2 i składa się z 44 miejscowości zamieszkiwanych przez 10.600 osób.

Z dniem 27 maja 1990 roku Gmina Piątnica stała się z mocy ustawy jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną. Pierwszym Wójtem samorządowej Gminy był Romuald Szeligowski.


Widok na Kościół w Piątnicy

Atrakcje turystyczne:

Gmina Piątnica, ze względu na malownicze położenie znacznej części jej obszaru wzdłuż doliny Narwi oraz urozmaicone ukształtowanie terenu jest bardzo atrakcyjna turystycznie, szczególnie dla miłośników pieszych wycieczek. W jej granicach znajduje się rezerwat Kalinowo obejmujący kompleks leśny o powierzchni 69,76 ha, położony między wsiami Kalinowo i Drozdowo. Rezerwat ten cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu - zbocze doliny Narwi wznosi się około 50 m nad poziomem rzeki i jest porozcinane wąwozami o nieregularnych i stromych stokach. Największą powierzchnię rezerwatu stanowi zespół grądu złożony głównie z lip i dębu, który szczególnie pięknie wygląda jesienią. Na terenie rezerwatu występuje sześć gatunków roślin prawnie chronionych. Jest on również siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków i drobnej zwierzyny.
Na uwagę zasługuje również krajobraz rezerwatu doliny rzeki Łojewek, szczególnie w okolicach wsi Wyłudzin, Olszyny i Taraskowo, gdzie w strefie wysięku wód występują torfowiska źródliskowe z bogatą roślinnością szuwarową i bagienną oraz bujnie wykształconą warstwą mchów.


Rozlewiska Narwi w Piątnicy

Duża część gminy Piątnica wchodzi w skład utworzonego w 1994 r. Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Park ten obejmuje dolinę Narwi poczynając od wsi Piątnica aż po wieś Kosaki. Dolina Narwi obramowana jest stromymi stokami wzniesień morenowych. Rzeka Narew tworzy tu liczne zakola i rozlewiska. W okolicy wsi Niewodowo, od głównego koryta rzeki oddziela się odnoga zwana Narwicą, tworząca malownicze meandry. Nad Narwicą zamieszkują licznie bobry i wydry. W granicach Parku występuje 6 gatunków nietoperzy, które zamieszkują podziemia fortów w Piątnicy, piwnice dawnego browaru w Drozdowie oraz piwnice na posesjach rolników. W lasach w pobliżu Krzewa można spotkać łosie. W granicach Parku stwierdzono obecność 178 gatunków ptaków, w tym 125 gatunków lęgowych. Wśród nich jest wiele gatunków ptaków zanikających w kraju. Licznie występują tu bataliony, czajki, gęsi i tak rzadkie gatunki, jak bąk, bączek, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, sowa błotna oraz charakterystyczny dla krajobrazu polskiej wsi - bocian. Dolinę Narwi porasta bogata roślinność - 22 gatunki podlegające ochronie prawnej i 15 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie.

Przeważająca część gminy znajduje się w strefie Obszaru Krajobrazu Chronionego Pradoliny Narwi, ze względu na bardzo wysokie walory przyrodnicze.


Widok na Kościół w Piątnicy

Przy okazji podziwiania piękna przyrody, turysta odwiedzający gminę może zwiedzić zabytkowy dwór drewniano-murowany rodziny Lutosławskich w Drozdowie z drugiej połowy XVIII wieku, park dworski z XIX wieku i mieszczące się w tym dworze Muzeum Przyrody. Muzeum posiada wystawy tematyczne przedstawiające przyrodę regionu oraz dawne życie dworskie. Muzeum organizuje koncerty muzyki poważnej oraz co roku, w lipcu, festiwal "Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża".

Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należy ponadto zespół fortów ziemno-betonowych w Piątnicy z lat 1882 - 1914, które rozciągają się półkolem wokół Piątnicy. Zostały wzniesione przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty te odegrały ważną rolę w obronie Łomży przed najazdem bolszewików w 1920 r. oraz w pierwszych dniach września 1939 r. Forty w Piątnicy, ze względu na dobry stan zachowania twierdzy, zaliczane są do najwartościowszych zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce.


Atrakcyjny produkt spożywczy:

 • sękacz produkowany przez Zakład Piekarniczo-cukierniczy K.J.Śledziewscy, J. Kalinowski w Piątnicy,
 • serek wiejski produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy.
facebook