Dodana: 9 styczeń 2009 11:34

Zmodyfikowana: 8 listopad 2017 14:22

Gmina Łomża

Dane podstawowe:

Liczba mieszkańców: 11 050 (na koniec 2015 r.)

Powierzchnia: 208 km2

Adres urzędu:

Urząd Gminy Łomża

ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A

18-400 Łomża

tel. (086) 216 52 63   

fax. (086) 216 52 64   

e-mail:  sekretariat@gminalomza.pl

www.gminalomza.pl

 

Ośrodek Kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie

Pniewo

ul. Krótka 20

18-400 Łomża

tel. (086) 219 47 95

 

Biblioteka:

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża - siedziba w Podgórzu

ul. Łomżyńska 30

Podgórze

18-400 Łomża

tel./fax. (086) 217-82-23

e-mail: bppodgorze@wp.pl

www.bpglomza.pl

Zakola rzeki Narew

Gmina Łomża została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Z dniem 27 maja 1990 r. Gmina Łomża stała się z mocy prawa jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną.

Pierwszym Wójtem samorządowej Gminy Łomża był  Pan Kazimierz Dąbkowski  i pełnił tę funkcję przez cztery kadencje. Od 6 grudnia 2006 roku Wójtem Gminy Łomża został wybrany Pan Jacek Albin Nowakowski, który piastował urząd przez dwie kadencje. 5 grudnia 2014 r. nowym wójtem został Pan Piotr Kłys.

Gmina Łomża zajmuje powierzchnię 208 km2 i liczy ponad 11 tysięcy mieszkańców zamieszkałych w 40 sołectwach. Położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim. Liczne walory przyrodnicze, bogactwo flory i fauny, brak przemysłu i niskie zaludnienie sprawiają, ze ziemia ta jest obszarem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Na fanów aktywnego wypoczynku czekają tu bardzo ciekawe szlaki turystyczne, prowadzące przez strefy obszarów chronionych tj. Krajobrazowy Park Doliny Narwi. Ze względu na swój charakter i nieskażone środowisko gmina Łomża jest częścią Zielonych Płuc Polski.

Teren gminy pokryty jest siecią dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej. Od samego początku szczególny nacisk kładziono na poprawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i komunikacyjnej. Obecnie gmina jest w niemal w 100% zwodociągowana (147,12 km sieci wodociągowej), a sieć kanalizacyjna o łącznej długości 24,4 km i indywidualne oczyszczalnie ścieków zapewniają odpowiedni poziom sanitarny. Ponadto część mieszkańców posiada dostęp do sieci gazowej. Jednak najważniejszą grupą przeprowadzonych inwestycji były inwestycje drogowe. Dzięki stałej modernizacji i rozbudowie sieć dróg obecnie z 305 km dróg gminnych ok. 26% (79,41  km) jest utwardzona. Wskaźnik wynika z faktu, że w ostatnim 

okresie gmina przejęła ponad 133 km dróg gruntowych, które będą sukcesywnie modernizowane. Gmina może poszczycić się tym, że od kilku lat otrzymujemy corocznie dotacje na przebudowy dróg z tzw. „schetynówek”. Tym sposobem wybudowano w ostatnich latach 8,643 km pięciu dróg gminnych.

Władze gminy starają się o to, aby stale podwyższano poziom usług oświatowych i kulturalnych m.in. poprzez rozbudowę lub budowę kolejnych szkół (np. w Wygodzie) i świetlic wiejskich. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedno publiczne gimnazjum im. Rodziny Lutosławskich, Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Pniewie oraz nowocześnie wyposażona Gminna Biblioteka Publiczna z czterema filiami. Zarówno szkoły jak i świetlice przez ostatnie lata objęte zostały przez ostatnie lata szeregiem programów dofinansowujących ich rozwój. Przy szkołach w Wygodzie i Nowych Kupiskach powstały atrakcyjne obiekty sportowe i funkcjonalne place zabaw. Miejscem do zabaw dla najmłodszych może się również poszczycić szkoła w Konarzycach i Podgórzu.  Z udziałem środków zewnętrznych zmodernizowano i doposażono świetlice w Chojnach Młodych, Czaplicach, Nowych Kupiskach, Puchałach, Jednaczewie, Boguszycach, Siemieniu Nadrzecznym, Sierzputach Młodych i Mikołajkach. Od podstaw wybudowana została nowoczesna świetlica w Giełczynie. Poważnym osiągnięciem była rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej w Podgórzu, na którą pozyskano środki w kwocie 1 mln 875 tys. zł. w ramach programu Kultura+ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Z udziałem środków RPOWP dokonano termomodernizacji budynku edukacyjno – administracyjno – biurowego, w którym zlokalizowane jest m.in. Publiczne Gimnazjum oraz Urząd Gminy. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i kolejnym inwestycjom w sprzęt i rozbudowę remiz (np. w Konarzycach, Podgórzu, Jednaczewie) prężnie działają jednostki OSP niosąc pomoc w sytuacjach kryzysowych. W tym miejscu należy zauważyć, iż cztery jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Potencjał gospodarczy gminy to głównie rolnictwo z dobrze rozwiniętą hodowlą bydła mlecznego. Mimo braku wielkiego przemysłu, gmina nie jest zamknięta dla przedsiębiorców i na inwestycje. Dowodem na to jest zlokalizowana na terenach inwestycyjnych gminy stacja 400 kV zajmująca około 9 ha powierzchni w obrębie wsi Stare Modzele. Do stacji dochodzą: dwutorowa linia 400 kV z Ełku, jednotorowa linia 400 kV z Narwi oraz dwutorowa linia 400 kV z Ostrołęki. W ostatnich latach powstało wiele małych i średniej wielkości zakładów, głównie w sektorze prywatnym. Jednak do priorytetowych kierunków rozwoju gminy Łomża należy zaliczyć przede wszystkim rolnictwo i turystykę. Tej ostatniej gałęzi gospodarki sprzyja niewątpliwie położenie (od 1994 r. istnieje na tym terenie Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi) oraz proekologiczny charakter tych terenów. Oferta inwestycyjna skierowana jest na rozwój sfery usługowej, hotelarsko - gastronomicznej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz sportowej. W zasobach gminy posiadamy wiele dobrze usytuowanych działek zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe jak i pod inną działalność gospodarczą. Wartym szczególnej uwagi jest teren położony w miejscowości Siemień Nadrzeczny, w części położony na skarpie oraz z dostępem do rzeki.

Pradolina rzeki Narew

facebook