Dodana: 9 styczeń 2009 11:50

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 11:50

Gmina Hajnówka
Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 4 300
Powierzchnia:  29 344 km2
 


Adres urzędu:
Urząd Gminy Hajnówka
ul. A. Zina 1
17 - 200 Hajnówka
tel. (085) 682 25 00
fax. (085 682 46 12
gmina@gmina-hajnowka.pl
www.gmina-hajnowka.plGmina Hajnówka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w granicach administracyjnych powiatu hajnowskiego. Gmina Hajnówka ma charakter rolniczo-leśny. Jej całkowita powierzchnia wynosi 29 344 ha z czego 55 % zajmują lasy należące do kompleksu leśnego Puszcza Białowieska, a 37 % stanowią użytki rolne. To właśnie obecność w naszej gminie tak wielkiego obszaru Puszczy Białowieskiej, a także atrakcyjna pod względem widokowym i przyrodniczym dolina rzeki Leśnej stanowią główną atrakcję gminy Hajnówka. Fragment Puszczy Białowieskiej, który znalazł się w granicach gminy w całości znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”. W granicach gminy znajduje się aż kilkanaście rezerwatów przyrody. Są to rezerwaty: „Lipiny”, „Szczekotowo”, „Dębowy Grąd”, „Przewłoka”, „Berezowo”, „Sitki”, „Olszynka-Myśliszcze”, „Michnówka”, „Nieznanowo”, „Głęboki Kąt” oraz fragmenty rezerwatów: „Starzyna”, Rezerwatu Krajobrazowego im. Władysława Szafera i rezerwatu „Lasy Puszczy Białowieskiej”, a także PTOP rezerwat „Wasilkowo”. Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody. Nie mniej ważną atrakcją naszej gminy są walory kulturowe. Zabytki drewnianego budownictwa wiejskiego to: zachowane układy przestrzenne i stara drewniana zabudowa wsi wywodząca się z czasów miary włócznej z XVI wieku, która przetrwała w takich miejscowościach jak: Nowoberezowo, Nowosady, Trywieża, Czyżyki, Orzeszkowo; zabytkowe drewniane cerkwie w Nowoberezowie (dwie: 1771 i 1840), Orzeszkowie (1940) i w uroczysku Krynoczka koło miasta Hajnówki (dwie: 1846 i 1848); cerkwie murowane w Nowoberezowie (1876) i w Dubinach (dwie: 1867 i 1898); liczne kapliczki; cmentarz w Nowoberezowie oraz mogiła powstańców z 1863 r. w Orzeszkowie.Cerkiew


KrynoczkaDzięki tym walorom gminę Hajnówka odwiedza wielu turystów, to z myślą o nich na terenie gminy wyznaczone zostały cztery szlaki piesze: zielony Hajnówka-Białowieża, „Szlaki walki partyzanckiej”, „Szlak śladami Powstania Styczniowego”, żółty Topiło-Białowieża oraz cztery szlaki rowerowe: „Śladami Prawosławnych Świątyń”, Hajnówka-Orzeszkowo - Hajnówka, Dubicze Cerkiewne – Topiło - Białowieża, Hajnówka-Dubicze Cerkiewne; ścieżka przyrodnicza „Leśne osobliwości” w Topile (Nadleśnictwo Hajnówka); turystyczne przejazdy kolejką wąskotorową do Topiła, Lipin i Postołowa; gospodarstwa agroturystyczne, z których część udostępnia turystom autentyczne drewniane domy, oferują lokalne potrawy, przejazdy bryczkami, wozami, saniami i organizuje biesiady w Topile.Kolejka
Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:
Gmina Hajnówka, której Wójtem Gminy Hajnówka od wielu lat jest Pani Olga Rygorowicz, wyznacza sobie istotne cele pod względem inwestycyjnym. Pozyskujemy środki pomocowe z programów unijnych, a także krajowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnich latach zaliczamy:

• „Przebudowa drogi Nowoberezowo – Czyżyki I etap”, inwestycja współfinansowana z programu SAPARD - projekt polegał na przebudowaniu drogi żwirowej o długości 1,015. Wykonano nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej o grubości 5 cm. i szerokości jezdni 5,0 m, pobocza drogi uzupełniono żwirem.

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach I etap”, inwestycja współfinansowana z programu SAPARD– projekt polegał na wybudowaniu kanału grawitacyjnego PCW śr.200 mm – 2 630 mb, kanału ciśnieniowego z rur PE śr. 90 mm – 216 m, przepompowni ścieków – 1 kpl., przyłączy kanalizacyjnych z rur PCW śr. 160 mm – 1534mb/84szt.

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach”, inwestycja współfinansowana z programu PHARE– projekt polegał na wybudowaniu kanału grawitacyjnego PCW śr. 200 mm – 3 140 mb, kanału ciśnieniowego z rur PE śr. 90 mm – 103 m, przepompowni ścieków – 1 kpl., przyłączy kanalizacyjnych z rur PCW śr. 160 mm – 2 089 mb/97szt.

• „Przebudowa drogi Nowoberezowo – Czyżyki II etap”, inwestycja współfinansowana z programu PHARE – nr proj. BRIPF/2003/EPB/7 – projekt polegał na przebudowaniu drogi żwirowej o długości 1,010. Wykonano nawierzchnię z masy mineralno asfaltowej o grubości 5 cm. i szerokości jezdni 5,0m, pobocza drogi uzupełniono żwirem.

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach”,, inwestycja współfinansowana z programu ZPORR– projekt polegał na wybudowaniu kanału grawitacyjnego PCW śr.200 mm – 6 140 mb, kanału tłocznego śr. 90 i 110 mm – 3 094,5 mb, przepompowni ścieków – 5 kpl., przyłączy kanalizacyjnych z rur PCW śr. 160 mm – 5 735 mb/273szt.
„Adaptacja byłej Szkoły Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej”, inwestycja współfinansowana z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006) – w wyniku realizacji projektu przebudowano drewniany budynek po byłej szkole dokonując wzmocnienia fundamentów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, przekrycia dachu, przebudowy ścian działowych, wymiany instalacji elektrycznej, obicia ścian wewnętrznych i oszalowania budynku zewnątrz. Po przebudowie budynek spełnia dwie funkcje, jedna część przeznaczona jest na świetlice wiejską, w drugiej - punkt informacji turystycznej. ,,Remont (modernizacja ) oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka’’, inwestycja współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zamontowano 485 szt opraw oświetleniowych o mocy 70 W, 89 szt. opraw o mocy 100W i 75 szt opraw o mocy 150W, zainstalowano 52 szt szafek oświetlenia ulicznego.

 „Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum i szkole podstawowej w Dubinach’’, inwestycja współfinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki  – powierzchnia zabudowy: 603,45 m2, pow. użytkowa: 626,95 m2, kubatura: 4244,68 m3 tj.: sala gimnastyczna o wymiarach 12x24 m połączona za pomocą łącznika z zespołem dydaktycznym, z odpowiednim zapleczem sanitarnym i szatnią, balkonem widokowym, infrastrukturą techniczną i niezbędnym wyposażeniem w sprzęt sportowy.

• Remont świetlicy wiejskiej w Kotówce – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przekrycia dachu, obito ściany wewnętrzne i oszalowano budynek od zewnątrz oraz ułożono na podłogach panele drewniane.

• Remont świetlicy wiejskiej w Rzepiskach – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przekrycia dachu, obito ściany wewnętrzne i oszalowano budynek od zewnątrz oraz ułożono na podłogach panele drewniane.

• Remont odcinka drogi gminnej nr 108575B – ulica Cegielniana w Dubinach poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową nawierzchni żwirowej na odcinku o długości 315m i szerokości 3,50m.

• Remont drogi Nowokornino – Grudówka – polegał na wykonaniu podbudowy żwirowej, potrójnym powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową oraz wykonaniu poboczy żwirowych (długość drogi 2546m, szerokość jezdni 5,0m).

• Remont drogi Mochnate Dubicze Osoczne – polegał na wykonaniu podbudowy żwirowej, potrójnym powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową oraz wykonaniu poboczy żwirowych (długość drogi 2731m, szerokość jezdni 5,0m).

• Remont drogi Nowoberezowo – do ul. Poddolnej w mieście Hajnówka – polegał na wykonaniu podbudowy żwirowej, potrójnym powierzchniowym utrwaleniu grysami i emulsją asfaltową oraz wykonaniu poboczy żwirowych (długość drogi 4791m, szerokość jezdni 5,0m).

• Budowa ulic osiedlowych w Dubinach (Wesoła, Graniczna, Torowa, Nowa, Łąkowa i Zajęcza). Ulice Torowa, Graniczna, Wesoła, Zajęcza i Nowa: ułożono warstwę odsączającą gr. 20cm, podbudowa żwirową o zmiennej grubości, a następnie nawierzchnię bitumiczną z asfalto - betonu gr. 5cm, utwardzono pobocza, na poboczach ułożono korytka odprowadzające wody powierzchniowe(szerokość jezdni 5m). Ulice Łąkowa: na podbudowie z kruszywa naturalnego wykonano potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową oraz wykonano utwardzenie poboczy.

• Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny.

facebook