Dodana: 9 styczeń 2009 13:26

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 13:26

Gmina Poświętne

Podstawowe dane:
Liczba mieszkańców: 3882

Powierzchnia:  114 km² 


Adres urzędu:
Urząd Gminy Poświętne 21
18-112 Poświętne
tel. (085) 650 13 14
fax. (085) 650 11 83
poswietne@data.pl  
http://gminaposwietne.w.interia.pl/

Biblioteka Gminna:
Gminna Biblioteka Publiczna
18-112 Poświętne
tel. /fax (085) 650 17 62
gbpposwietne@wp.pl
http://bibliotekaposwietne.webpark.pl

Gmina Poświętne jest jedną z najmniejszych gmin w woj. podlaskim, jest to zarazem gmina wiejska, typowo rolnicza, gdzie ponad 60 % zajmują użytki rolne.

Położona jest w dorzeczu Górnej Narwi, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Czyste powietrze, kompleksy leśne z dużą ilością runa leśnego i zwierzyny łownej, zalew i stawy rybne w Pietkowie, gdzie znajdują się zakątki stworzone do wypoczynku, wycieczek pieszych i rowerowych tworząc wymarzone warunki dla turystów spragnionych ciszy i kontaktu z naturą.


Zalew w Pietkowie

Gmina Poświętne oferuje również dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, gdyż może poszczycić się bogatą infrastrukturą, czyli pełną telefonizacją, zgazyfikowaniem gospodarstw w 70 % gazem ziemnym (51,1 km sieci gazowej). W ciągu ostatnich lat zrealizowano: także 53,8 km sieci kanalizacyjnej, 42,4 km sieci wodociągowej.


Kanalizacja

W gminie na bieżąco jest modernizowana i udoskonalana sieć komunikacyjna:  w 2007 roku położono nawierzchnię asfaltowa na drogach w miejscowościach Zdrody Nowe, Brzozowo Panki, Kamińskie Pliszki,  Gabrysin. W 2008 roku zostały zmodernizowane następne odcinki dróg:  we wsi Józefin i Pietkowo – Turek


Droga w Turku


Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

„ Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami – II etap – zadanie I”( nr  Z/2.20/III/3.2./14/05)- priorytet 3, działanie 3.2.ZPORR.

obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w następujących miejscowościach:
- Dzierżki,
- Chomizna,
- Brzozowo Chrzczony,
- Brzozowo Chrzczonki,
- Brzozowo Chabdy,
- Brzozowo Stare,
- Brzozowo Panki,
- Wołkuny,

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, w pierwszym etapie roboty budowlano – montażowe prowadzone są w miejscowości Dzierżki. Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo -Usługowa TAD-BUD, Tadeusz Szepielak ze Zbylitowskiej Góry. Wartość całości robót budowlanych związanych z realizacją projektu wynosi 3703262,27 zł.

W 2009 roku Gmina Poświętne otrzymała nagrodę w konkursie  „Najlepsze Projekty” za Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami” .  Konkurs realizowany jest przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

Gmina Poświętne pozyskała 184115,00 zł ze środków Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) na realizację  projektów w ramach Programów Integracji Społecznej mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Gmina, po opracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, zaplanowała konkretny projekt usług społecznych, na który otrzymała dofinansowanie. Projekty skierowane do trzech grup beneficjentów: osób starszych, dzieci, rodzin.

W ramach projektów zostały zrealizowane działania:

· "Więcej wiedzy i profilaktyki - mniej pożarów"- na kwotę 28650 zł - Podczas trwania projektu strażacy z OSP w Poswiętnem zorganizowali dzieciom z młodszych klas szkoły podstawowej  pokaz sprzętu przeciwpożarowego. Dzieci zobaczyły, jak działa sprzęt przeciwpożarowy, jak rozwija się linę bojową, przy pomocy strażaków mogli potrzymać prądownicę i skierować strumień wody do celu, mogli także przymierzyć hełm strażacki oraz założyć pas strażaka z oprzyrządowaniem. 3 sierpnia 2008 r. odbył sie także festyn strażacki, który zgromadził rzesze mieszkańców z całej gminy.
We wrześniu zorganizowano również cykl szkoleń i pogadanek dla różnych grup wiekowych dotyczących profilaktyki przeciwpożarowej oraz sprawdzono  zachowanie się uczniów podczas ewakuacji szkoły.

· "Wakacje z biblioteką"- na kwotę 24000 zł – Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem zorganizowała letnie zajęcia rekreacyjno – edukacyjne dla dzieci wiejskich w wieku 7-12 lat w okresie najpilniejszych prac polowych. Podczas dwutygodniowych zajęć odbyły się wycieczki: do Fikolandu, na basen, do kina i do Białowieży, 2 spotkania z pisarkami dziecięcymi (Zofią Redlarską i Małgorzatą Szyszko-Kondej), ciekawe zajęcia plastyczne, czytelnicze, fotograficzne oraz informatyczne, szereg konkursów i zabaw.

· „Jak ryby w wodzie” – na kwotę 17000 z ł - W programie biorą udział 2 grupy po 40 osób każda. Uczestnicy projektu biorą udział w 9 godzinnym kursie nauki pływania. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczą w zajęciach pływania na basenie w Wysokiem Mazowieckiem. Działania te maja na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom przez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych. Zajęcia takie przyczynią się do zdobycia umiejętności pływania, a co za tym idzie do poprawy bezpieczeństwa w wodzie, zachowania się na pływalni oraz poprawy kondycji fizycznej, integracji środowiska szkolnego. Będzie to również przyczyniać się do profilaktyki wad postawy oraz do rozważnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego. Rezultatem  tego programu w skali naszej gminy będzie również promowanie i tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi i kultury fizycznej.

· „Zdrowi, sprawni, bezpieczni” – na kwotę 42840 zł – Przedmiotem jest realizacja usług dla dzieci, młodzieży i rodziny w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 228 godzin zajęć oraz imprez rekreacyjno – sportowych (otwarty turniej piłki halowej. Z programu korzysta 75 osób, które uczestniczą w bezpłatnych zajęciach sportowych

Na zakończenie usługi, w sierpniu 2009, zorganizowany zostanie festyn połączony z imprezą rekreacyjno - sportową.

· „Gramy, śpiewamy, tańczymy” – na kwotę 37000 zł – warsztaty muzyczne i taneczne dla uczniów klas I -VI szkoły podstawowej i I -II gimnazjum. Jego celem jest rozwijanie u dzieci zainteresowań i zdolności muzycznych oraz wdrażanie ich do racjonalnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez aktywne formy muzyczne. Warsztaty odbywają się w dwóch grupach: wokalno - instrumentalnej i tanecznej.

Wyróżnienia w ogólnopolskich rankingach i konkursach:

·        Gmina Fair Play 2006, 2007, 2008

·        Gmina Przyjazna Środowisku 2007,

·        Gminy, powiaty otwarte na fundusze strukturalne 2006

·        Złota Setka Samorządów 2003, 2004, 2005

·        Złoty Laur Edukacji Samorządowej 2004,

·        Ogólnopolski Ranking Gmin – w pierwszej piętnastce 2007

·        Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2008

·        „Innowacyjna gmina - 2008”

·        Zielony Laur  w 2008

·        Poza tym wójt gminy Poświętne znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku 2007.

Sukcesem jest także dobry stan infrastruktury społecznej: kultury, oświaty i służby zdrowia. W 2006 roku latach wyremontowano lokal Gminnej Biblioteki Publicznej. Na bieżąco prowadzone są remonty w Zespole Szkół w Poświętnem.  W latach 2004-2008 wyremontowano strażnice OSP w Poświętnem i Pietkowie oraz świetlice wiejskie w miejscowościach:  Zdrody Stare, Brzozowo Stare, Zdrody Stare, Kamińskie Jaśki, Liza Stara, Wilkowo oraz Porośl Wojsławy.

W 2007 rozpoczęto rozbudowę i przebudowę Ośrodka Zdrowia w Poświętnem w związku z wymogiem przystosowania budynku do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców gminy, zaś ośrodek zdrowia w Brzozowie Starym wyremontowano.


Ośrodek zdrowia w Poświętnem

Planowana jest także inwestycja dotycząca rozbudowy pionu żywieniowego przy Zespole Szkół w Poświętnem.

Ważnym czynnikiem w rozwoju gminy jest aktywizacja społeczeństwa poprzez prowadzenie aktywnej polityki w zakresie aktywizacji bezrobotnych oraz absolwentów szkół średnich i wyższych.

Zabytki

W gminie Poświętne zachowało się wiele różnego rodzaju zabytków:

· Ponad 500-letni dąb szypułkowy „Rudosław z Podlasia”
· 22 drzewa, uznane za pomniki przyrody, których wiek szacuje się od 150 do 300 lat
· Plebania rzymskokatolicka z II połowy XVIII wieku w Pietkowie
·  Park podworski z XVIII wieku w Pietkowie
· Cmentarz rzymskokatolicki z początku XVIII wieku w Pietkowie
· Wiatrak  koźlak,  drewniany  z 1875 roku we  wsi  Brzozowo Chrzczony

Na  terenie  gminy  Poświętne  znajduje  się  także  wiele  obiektów o charakterze zabytkowym, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków,


Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem

facebook