Dodana: 11 luty 2020 10:26

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2021 15:02

Otwarty konkurs ofert na działania w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu

Zarząd Województwa Podlaskiego, podjął uchwałę nr 99/1572/2020 w dniu 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na wykonanie zadań należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w formule regrantingu.

Asfaltowa droga biegnąca przez las.

RODZAJ ZADANIA:

1) Podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-172) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).


Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie do 13 lutego 2020 r.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

b) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414).

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook