Dodana: 17 styczeń 2017 12:37

Zmodyfikowana: 7 lipiec 2020 11:35

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 ze zm.) stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu.

Ustawa określa prawa i obowiązki:

 1. Wprowadzających sprzęt,

 2. Autoryzowanych przedstawicieli,

 3. Zbierających zużyty sprzęt,

 4. Prowadzących zakład przetwarzania,

 5. Prowadzących działalność w zakresie recyklingu,

 6. Prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,

 7. Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Obowiązek uzyskania wpisu w rejestrze BDO

Każda z w/w działalności wymaga uzyskania wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.bdo.mos.gov.pl., wypełniając odpowiednie tabele działu IV wniosku elektronicznego. Wpis do rejestru dla wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli podlega opłacie rejestrowej.

 

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania

Podmiot będący wprowadzającym sprzęt, autoryzowanym przedstawicielem, organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbierającym zużyty sprzęt, prowadzącym zakład przetwarzania, prowadzącym działalność w zakresie recyklingu, prowadzącym działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i trybie określonych w dziale V ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sprawozdanie po raz pierwszy za rok 2019 składane jest wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 11 września 2020 r.  za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO) za pośrednictwem strony  www.rejestr-bdo.mos.gov.pl. Termin uiszczania opłat nie został zmieniony.

Sprawozdanie należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę dla wprowadzającego sprzęt, autoryzowanego przedstawiciela oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W przypadku zaś zbierającego zużyty sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania, prowadzącego działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku – sprawozdanie składa się do marszałka właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

Sprzęt jest to urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest to sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Wprowadzający sprzęt jest to osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

a) ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub

c) ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim.

Poprzez wprowadzenie do obrotu rozumie się udostępnienie na rynku sprzętu po raz pierwszy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 

Obowiązki wprowadzającego sprzęt

Dodatkowo podkreślić należy, iż na grupę wprowadzających sprzęt, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada dodatkowe obowiązki m.in. obowiązek uiszczenia opłaty produktowej (w przypadku braku wykonania obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu). Ponadto wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.


 

Opłata produktowa

Opłata produktowa wnoszona jest bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się. 

Z wnoszenia opłaty produktowej zwolnieni są wprowadzający sprzęt, którzy wprowadzają do obrotu:

 • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm,
  o  łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,

 • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

 

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1.Wprowadzający sprzęt w terminie do 15 marca każdego roku złoży marszałkowi województwa:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
   pomocy 
   de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
   pomocy w tym okresie;

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.)

 

2. W odniesieniu do wprowadzającego sprzęt są spełnione warunki dopuszczalności pomocy 
de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie
pomocy 
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej
za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania
.

 

Sposób obliczania opłaty produktowej

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu. Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy
odpowiednio wymaganym, a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
zużytego sprzętu. Szczegółowe stawki opłaty produktowej określa
Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1194).

Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę,
na podstawie dokumentów potwierdzających wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium
państwa niebędącego państwem członkowskim lub wywóz sprzętu z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w tym samym roku kalendarzowym,
w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu. Jak również nie uwzględnia się masy baterii
i  akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu).


 

Obowiązek osiągnięcia przez wprowadzającego sprzęt minimalnych rocznych poziomów
zbierania zużytego sprzętu


Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą:

 • od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 określonej w załączniku nr 1 do ustawy - nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu,

 • od dnia 1 stycznia 2021 r. - nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

 
Sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu do dnia 31 grudnia 2020 r. określony został w załączniku nr 3 do
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym.


 

Obowiązek osiągnięcia przez wprowadzającego sprzęt w poszczególnych latach określonych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu

Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia w poszczególnych latach określonych
poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu. 
Minimalne poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu zostały określone w art. 21 
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym.
 Sposób obliczania rocznego poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do  ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu określa załącznik 4 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

Opłata za publiczne kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest
zobowiązany prowadzić 
publiczne kampanie edukacyjne. Publiczna kampania edukacyjna to   działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym
postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania,
dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu, kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze
informacyjno-edukacyjnym.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany: samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt realizuje samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii
edukacyjnych poprzez:

 • przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne lub

 • wniesienie na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego
  łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu 
  osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza
wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu
osiągniętych w tym roku kalendarzowym. Obowiązek uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt posiada dokumentację potwierdzającą przeznaczenie środków, o których mowa powyżej,
na publiczne kampanie edukacyjne. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii
następuje w terminie
do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Opłatę na kampanię edukacyjną należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W opisie przelewu należy podać: „numer NIP-u; wpłata za kampanię edukacyjną ZSEiE, podać rok”:

 

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Oddział w Białymstoku

Nr: 18 1540 1216 2054 4405 2403 0007


Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku wpłaty, jeżeli wysokość środków obliczonych w/w sposób, nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem
złożenia do urzędu marszałkowskiego dokumentów wymaganych do udzielenia zwolnienia (przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis), w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku tj.:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości
   pomocy 
   de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
   pomocy w tym okresie;

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.).

 

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia finansowego przez wprowadzającego sprzęt
przeznaczony dla gospodarstw domowych

Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw
domowych
 wnosi na dany rok kalendarzowy zabezpieczenie finansowe przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej  w przypadku nie zawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli w sytuacji kiedy samodzielnie wykonuje obowiązek określony w art. 18 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz w przypadku wygaśnięcia albo
rozwiązania umowy z organizacją, a także w przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę. 
Podstawą obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego jest:

 • dla wprowadzającego sprzęt nie wpisanego do rejestru BDO - masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którą zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku
  kalendarzowym,

 • dla wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru BDO – masa sprzętu przeznaczonego
  dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako iloczyn opłaty produktowej oraz masy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych .

Zabezpieczenie finansowe ma formę:

 1. depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy
  właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego,

 2. gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa,

 3. gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy
to zabezpieczenie.

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działalność
w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia
finansowego
 przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

W przypadku wygaśnięcia albo  rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, otwarcia  likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenie z rejestru BDO
w/w organizacji, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia
finansowego 
w terminie 14 dni od dnia,  w którym odpowiednio nastąpiła ww. okoliczność.

Zabezpieczenie finansowe należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. W opisie przelewu należy podać: „numer NIP-u; zabezpieczenie finansowe
wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych”:

 

Województwo Podlaskie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Podlaski

Nr: 29 1130 1059 0017 3221 8020 0046

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego :

85 66 54 450


 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook