Dodana: 9 marzec 2018 09:16

Zmodyfikowana: 18 marzec 2021 10:13

EKOPŁATNIK - 31 marca 2021 r., upływa termin rozliczenia się za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274) podmiot korzystający ze środowiska ma prawo przedkładania wykazów w postaci papierowej albo elektronicznej.

Zachęcamy do przedkładania wykazów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji EKOPŁANIK.

Jednocześnie informuję, iż  w przypadku przedkładania tego rodzaju dokumentów drogą elektroniczną, muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

UWAGA! - Wykazy zawierające informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu (np.: właściciel firmy, osoba lub osoby wymienione w KRS). W przypadku, gdy przedmiotowy wykaz podpisywany jest przez inną osobę, do przesłanej informacji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (w wysokości 17 złotych na rachunek: BANK PEKAO SA  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132) za jego złożenie.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.1396)  podmiotami korzystającymi ze środowiska są:

     a) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 i 1214), osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

     b) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

     c) osoby fizyczne niebędące podmiotami, o których mowa w lit. a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

 

Co zrobić, żeby założyć profil zaufany

Są trzy możliwości założenia profilu zaufanego:

 • całkowicie przez Internet za pomocą certyfikatu kwalifikowanego,
 • zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank),
 • sam wniosek wysyłasz przez internet, ale potwierdzasz założenie konta w urzędzie.

Za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank)

 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład zadzwoń na infolinię banku.
 2. Wejdź na stronę swojego banku.
 3. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego.
 5. Wypełnij go.
 6. Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

Za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany)

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego czyli https://pz.gov.pl/pz/index   
 2. Kliknij „Zarejestruj się”.
 3. Kliknij w odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym.
 4. Wypełnij formularz.
 5. Kliknij „Załóż konto z certyfikatem”.
 6. Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
 7. Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij „Potwierdź wykonanie kroków”. W ten sposób założysz profil zaufany.

W urzędzie

 1. Wejdź na stronę profilu zaufanego czyli https://pz.gov.pl/pz/index    
 2. Kliknij „Zarejestruj konto”.
 3. Wypełnij formularz.
 4. Kliknij „Zarejestruj się”. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
 5. Idź do wybranego urzędu i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. 

ADRESY URZĘDÓW , GDZIE MOŻNA POTWIERDZIĆ PROFIL ZAUFANY  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO :

  1. DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU  UL. PLAŻOWA 17 BIAŁYSTOK
  2. GMINA RADZIŁÓW  PL. 500-LECIA 14 RADZIŁÓW
  3. Idea Bank S.A, - Białystok ul. Nowy Świat 3
  4. mBank S.A. - Białystok Świętojańska 15
  5. PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 13 BIAŁYSTOK
  6. PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU UL. MŁYNOWA 21A BIAŁYSTOK
  7. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU UL. ADAMA MICKIEWICZA 3

BIAŁYSTOK

  1. STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5A MOŃKI
  2. STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH ul. Świerkowa 60 Suwałki
  3. URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UL. TRAUGUTTA 2 CZARNA BIAŁOSTOCKA
  4. URZĄD MIEJSKI W SZCZUCZYNIE PL. 1000-LECIA 23 SZCZUCZYN
  5. URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 24
  6. URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE UL. ŻABIA 7 AUGUSTÓW
  7. URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM UL. ADAMA MICKIEWICZA 33

BIELSK PODLASKI

  1. URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE ul. Elewatorska 8 Grajewo
  2. URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE ul. 3 Maja 34 Hajnówka
  3. URZĄD SKARBOWY W KOLNIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 KOLNO
  4. URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH UL. EŁCKA 41A MOŃKI
  5. URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH UL. PAŁACOWA 18 SIEMIATYCZE
  6. URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE UL. BIAŁOSTOCKA 47 SOKÓŁKA
  7. URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH UL. 1 MAJA 2A SUWAŁKI
  8. URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM UL. LUDOWA 21 WYSOKIE MAZOWIECKIE
  9. URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE ul. Jantarowa 16 Zambrów
  10. URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY UL. POLOWA 47 ŁOMŻA
  11. ZUS Biuro Terenowe w Grajewie Os. Centrum 7 a Grajewo
  12. ZUS Biuro Terenowe w Kolnie ul. Kolejowa 2 Kolno
  13. ZUS Inspektorat w Augustowie ul. Hoża 8 Augustów
  14. ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim ul. Widowska 10 A Bielsk Podlaski
  15. ZUS Inspektorat w Hajnówce ul. Armii Krajowej 16 Hajnówka
  16. ZUS Inspektorat w Siemiatyczach ul. Ogrodowa 5 Siemiatycze
  17. ZUS Inspektorat w Sokółce ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c Sokółka
  18. ZUS Inspektorat w Suwałkach ul. 1 Maja 33
  19. Suwałki ZUS Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem Pl. Odrodzenia 5Wysokie Mazowieckie
  20. ZUS Inspektorat w Zambrowie ul. Fabryczna 3 a Zambrów
  21. ZUS Inspektorat w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29 Łomża
  22. ZUS Oddział w Białymstoku ul. Młynowa 29 Białystok

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310, ze zm.).
Do opłat należnych za okres do 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe (wykaz za 2017 rok należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego).

Od  1  stycznia  2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.), w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych) nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

Zmiana została wprowadzona na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255).

Powyższe zwolnienie dotyczy wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat począwszy od wykazów za 2016 rok, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

WYJĄTEK:

Z wyjątkiem sytuacji ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o:

- uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,

- zwrot nadpłaty.

Wówczas podmiot korzystający ze środowiska składa oświadczenie o nie korzystaniu ze środowiska.

OŚWIADCZENIA W ZAŁĄCZENIU

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w sprawozdaniach jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z przedkładaniem sprawozdawczości, jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396).
 4. Kategoriami odbiorców danych są: osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi lub kurierzy oraz podmioty realizujące archiwizację i obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem realizacji przez administratora nałożonych na niego przepisami prawa obowiązków.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Stawki, formularze

  Rok       korzystania ze środowiska Stawki (.pdf) Formularze (.pdf)/Word (docx)
2020 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 866) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz.2443)
      Rok       korzystania ze środowiska Stawki (.pdf) Formularze (.pdf)/Word (docx)
2019

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1038)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz.2443)

2018 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M.P. z 2017 r., poz. 875)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r., poz.2527)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274 i 419 oraz 2016 r., poz. 2059), które w związku z art. 566 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) oraz art. 56 pkt. 7a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1271 i 1669) traci moc z upływem dnia 31 grudnia 2018 r.

2017 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 718) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)
2016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1875) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz.274)
2015 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. z 2014 r., poz. 790) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)
2014 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 729) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r., poz. 274)

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w Departamencie Ochrony Środowiska, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, piętro V;

-  telefonicznie – KONTAKT (patrz załącznik poniżej)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook