Dodana: 26 styczeń 2018 09:09

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2020 11:51

REJESTR podmiotów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty; wprowadzających produkty w opakowaniach; prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) oraz gospodarujących odpadami.

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa i funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r.

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl

Zgodnie z art. 49 ust.  3 i ust. 4 ustawy o odpadach marszałek województwa właściwy ze względu na:
miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek,
- miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z nadaniem podmiotowi indywidualnego numer rejestrowego oraz utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną. (art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 1 oraz art. 55 ustawy o odpadach)

Podmioty, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.(art. 63 ustawy o odpadach)

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. Działalność w zakresie, o którym mowa ww. art., może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.(art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach)

UWAGA!!!

Podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, mogą prowadzić ewidencję odpadów na zasadach określonych w art. 236a ust. 1 przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

Podmioty, o których mowa w ust. 1, nie stosują numeru rejestrowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o odpadach, na dokumentach, których wzory zostały określone w załącznikach nr 5a–5g do ww. ustawy.

W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1, które złożyły wniosek o wpis do rejestru, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5.

(art. 236b ustawy o odpadach)

 

WPIS DO REJESTRU NA WNIOSEK DOTYCZY zgodnie z art. 50 ust. 1ustawy o odpadach:

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.):

 1. a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
  b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
  c) organizacji odzysku,
  d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami poużytkowymi znajdują się na stronie https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opaty_rodowiskowe/produkty_i_odpady_pouzytkowe/

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.):

 1. a) wprowadzających pojazdy,
  b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  c) prowadzących stacje demontażu,
  d) prowadzących strzępiarki;

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.):

 1. a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
  b) zbierających zużyty sprzęt,
  c) prowadzących zakład przetwarzania,
  d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
  f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
  Informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.):

 1. a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
  b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  c) podmiotów pośredniczących;
  Informacje dotyczące gospodarowania bateriami znajdują się na stronie https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opaty_rodowiskowe/baterie_akumulatory/

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.):

 1. a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
  b) transportujących odpady,
  c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
  d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
  e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2019 r. poz. 542 ze zm.) przedsiębiorców oraz organizacji samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy:

 1. a) będących organizacjami odzysku opakowań,
  b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  – odpadów opakowaniowych,
  – produktów w opakowaniach,
  c) eksportujących:
  – odpady opakowaniowe,
  – opakowania,
  – produkty w opakowaniach,
  d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
  e) wprowadzających opakowania,
  f) wprowadzających produkty w opakowaniach,

g)prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy

Informacje dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi znajdują się na stronie:  
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opaty_rodowiskowe/Opakowania-i-odpady-opakowaniowe/

 

WPIS DO REJESTRU Z URZĘDU DOTYCZY zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach:

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

 – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru z urzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i przydziela nowy numer rejestrowy (art. 234 ustawy o odpadach).

 

WPISOWI DO REJESTRU NIE PODLEGAJĄ zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach:

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8,

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów),

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady,

5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

FORMULARZ REJESTROWY, AKTUALIZACYJNY I O WYKREŚLENIE Z REJESTRU

Wniosek o wpis do rejestru składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84. (art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach),

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać. (art. 53 ust. 6 ustawy o odpadach)

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

1) informacji zawartych w rejestrze,

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

- w terminie 30 dni, od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

(art. 59 ustawy o odpadach)

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. (art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach).

Do wniosku o wykreślenie należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. W myśl art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a) oraz art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) za dokonanie czynności urzędowej na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł. Opłatę skarbową we właściwej wysokości należy wnieść na numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta: BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132, z dopiskiem „opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej”.

Marszałek województwa wykreśla podmiot z rejestru w drodze decyzji.

Formularze złożone za pośrednictwem strony internetowej, albo indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem. (art. 65 ust. 3 ustawy o odpadach)

Pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, zmiany wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. (art. 65 ust.4 ustawy o odpadach)

 

OPŁATY

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe (art. 57 ustawy o odpadach).

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa
(art. 57 ust. 4 ww. ustawy).

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Nr konta do wpłat (opłata rejestrowa oraz opłata roczna):

Województwo Podlaskie

Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Białymstoku

Nr 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009

Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ww. ustawy opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział
w systemie ekozarządzaniai audytu (EMAS).

Zgodnie z art.79 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

 

Informacja Administratora – organu ochrony środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik)

 Departament Ochrony Środowiska 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dane teleadresowe

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Referat Opłat Środowiskowych

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Telefony:

- W zakresie wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach, produkty, sprzęt elektryczny, pojazdy, baterie i akumulatory: 85 66 54 411, 85 66 54 450, 85 66 54 183

- W zakresie  prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową : 85 66 54 192, 86 66 54 195

- W zakresie gospodarki odpadami: 85 66 54 103, 85 66 54 592, 85 66 54 473, 85 66 54 448

Fax: 85 66 54 156

W zakresie pomocy technicznej należy kierować się  na INFOLINIĘ BDO: tel. 22 34 04 050

Kontakt w Ministerstwie Klimatu: tel.  22 369 20 65

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook