Dodana: 22 styczeń 2010 08:24

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 08:24

Zakres merytoryczny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

I.     Ekologia klasyczna
II.   Woda i ochrona wód
III.  Gleba i ochrona gleb
IV.   Gospodarka rolna i leśna
V.     Żywność i zdrowie
VI.   Ochrona przyrody
VII.  Powietrze i jego ochrona
VIII. Hałas, promieniowanie, rekultywacja, odpady
IX.    Zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie

Wymagana literatura:

1. Andrzejewski R., Falińska K. (red.), 1996. Populacje roślin i zwierząt – studium porównawcze. PWN, Warszawa.
2. Białobok S., 1989. Życie drzew w skażonym środowisku. Instytut Dendrologii PAN. PWN, Warszawa.
3. Cichy D., Michajłow W., Sandner H., 1987. Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP, Warszawa.
4. Cichy D. (red.), 1993. Bezpieczeństwo ekologiczne w świadomości. Alma Press, Warszawa.
5. Dziewański J. (red.), 1993. Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska). CPPGSMIE PAN, Warszawa.
6. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. 2001. GRID, Warszawa.
7. Falencka–Jabłońska M., 1991. Zagrożenie środowiska przyrodniczego w Polsce a rolnictwo i  gospodarka żywnościowa. CEEW, Krosno.
8. Falencka–Jabłońska M. (red.), 1995. Zbiór zestawów pytań VI – IX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. CEEW, Krosno.
9. Falencka–Jabłońska M. (red.), 2000. Zbiór zestawów pytań X – XIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. CEEW, Krosno.
10. Falińska K., 1990. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN, Warszawa.
11. Grochowski W., 1992. Las skarbiec człowieka. Fundacja Wydawnictw Upowszechniania Wiedzy Technicznej, SITLID, Warszawa.
12. Jędrych E. (red.), 1993. Ekologia w Twoim domu. Biblioteka Gospodarstwa Domowego w kraju i na świecie, Warszawa.
13. Kalinowska A., 1993. Ekologia wybór przyszłości. Edition Spotkania, Warszawa
14. Kornaś J., Medwecka – Kornaś A., 1986. Geografia roślin. PWN, Warszawa.
15. Krebs Ch.J., 2001. Ekologia. PWN, Warszawa.
16  Kunachowicz H., Czarnowska – Misztal B. i in., 2000. Zasady żywienia człowieka. WSiP, Warszawa.
17. Larusse A., 1990. Ziemia, rośliny, zwierzęta. Oficyna BGW, Warszawa.
18. Leńkowa A., 1985. Aby świat nie stał się pustynią. KAW, Warszawa.
19. Leńkowa A., 1985. Pod znakiem pandy. KAW, Warszawa.
20. Leńkowa A., 1985. Trudna droga do arki Noego. KAW, Warszawa.
21. Leń kowa A. (red.), 1986. Człowiek przeciwko sobie. IW PAX, Warszawa.
22. Łapiński Wł., 1990. Przez polskie knieje. Warszawa.
23. Łapiński Wł., 1992. Pojednanie z lasem. Warszawa.
24. Maciak F., 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.
25. Mierzwiński A., 1995. 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska. Bellona, Warszawa.
26. Nikonorow M., Urbanek – Karłowska B., 1987. Toksykologia żywności. PZWL, Warszawa.
27. Olaczek J., 1996. Ochrona przyrody w Polsce. ZGLOP, Warszawa.
28. Otałęga Z. (red.), 1998 – 2001. Encyklopedia biologiczna. Opres, Kraków.
29. Raport o stanie środowiska. 2001. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
30. Remmert H., 1995. Ekologia. PWRiL, Warszawa.
31. Roczniki GUS, 2000, 2001. Ochrona Środowiska. Warszawa.
32. Seneta Wł., Dolatowski J., 2000. Dendrologia. PWN, Warszawa.
33. Sokół S., 1992. Przyroda ostrzega. Alma Print, Warszawa.
34. Stańczykowska – Piotrowska A., 2001. Ekologia naszych wód. WSiP, Warszawa.
35. Stasiak J., Stasiak K., 1989. Problemy środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa.
36. Szujecki A., 1992. Czy lasy muszą zginąć? WP, Warszawa.
37. Tarwid K. (red.), 1988. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa.
38. Weiner J., 1999. Życie i ewolucja biosfery – podręcznik ekologii ogólnej. PWN, Warszawa.
39. Villee C.E., 1999. Biologia. PWRiL, Warszawa.
40. Zimny H., 2002. Ekologia ogólna. Agencja Rekl. – Wydaw. A. Grzegorczyk, Warszawa.

Jednocześnie obowiązuje znajomość następujących aktów prawnych:

1. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz.U. Nr 12/2000 poz.136, Dz.U. Nr 120/2000 poz. 1268.
2. Ustawa – zmiany ustawy Prawo wodne – Dz.U. Nr 12/2000, poz.136, Dz.U. Nr 89/2000, poz.991, Dz.U. Nr 120/2000, poz.1268.
3. Rozporządzenie z dnia 8.03.2001 – o zmianie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji odpadów – Dz.U. Nr 17/2001, poz. 204.
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62/2001, poz. 627.
5. Ustawa z dnia 11.05.2001 – O odpadach – Dz.U. Nr 62/2001, poz.628.
6. Ustawa z dnia 2.07.2001 – O ochronie przyrody – Dz.U. Nr 99/2001, poz.1079.
7. Ustawa z dnia 18.07.2001 – Prawo wodne – Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229.
8. Rozporządzenie z dnia 9.10.2001 – w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz.U. Nr 130/2001, poz.1453.

Ponadto obowiązują bieżące informacje prasowe z dziedziny ekologii i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem miesięczników: „Aura” i „Przyroda polska”, oraz radiowe i telewizyjne wiadomości dotyczące tej problematyki.

facebook