Dodana: 28 luty 2011 09:36

Zmodyfikowana: 26 marzec 2021 10:50

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego

I. Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Osoby prawne i fizyczne ubiegające się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami:

 1. projektem aktu założycielskiego;
 2. projektem statutu;
 3. dokumentami poświadczającymi posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierającymi dane dotyczące:
 • kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia,
 • warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia.

II. Wniosek o wpis do ewidencji

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania, telefon albo nazwę osoby prawnej zamierzającej prowadzić niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby, telefon, fax, adres poczty elektronicznej, kserokopia wpisu do KRS;
 2. nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
 3. adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
 4. określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia;
 5. proponowaną datę rozpoczęcia działalności placówki.

III. Statut niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli

Statut określa w szczególności:

 1. nazwę placówki doskonalenia;
 2. szczegółowe cele placówki doskonalenia;
 3. organ prowadzący placówkę;
 4. zadania placówki doskonalenia;
 5. organizację placówki doskonalenia;
 6. tryb wprowadzania zmian w statucie.

IV. Termin załatwienia sprawy

Samorząd Województwa dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis oraz z urzędu doręcza osobie prawnej lub osobie fizycznej ubiegającej się o wpis zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę niepublicznej placówki doskonalenia oraz organowi podatkowemu.

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji wnioskodawca zostaje zobowiązany na piśmie, w wyznaczonym terminie do uzupełnienia lub zmiany dokumentacji.

V. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 1. oznaczenie samorządu województwa, który dokonał wpisu do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej zamieszkania albo nazwę osoby prawnej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia i adres jej siedziby;
 4. nazwę niepublicznej placówki doskonalenia;
 5. adres siedziby niepublicznej placówki doskonalenia;
 6. określenie terytorialnego zasięgu działania niepublicznej placówki doskonalenia.

Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia jest obowiązany zgłosić samorządowi województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

VI. Opłaty

Uzyskanie wpisu nie wymaga wniesienia opłaty.

VII.  Miejsce złożenia dokumentów oraz departament odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielenie informacji

Dokumentację można wysłać pocztą na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 lub złożyć osobiście w kancelarii ogólnej urzędu.

Departamentem odpowiedzialnym za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji na temat przyjmowanych spraw jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, tel. 85 66 54 641.

VIII. Odmowa wpisu do ewidencji

Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:

 • wniosek o wpis nie zawiera wymaganych dokumentów lub danych i mimo wezwania nie został uzupełniony,

lub

 • statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony,

lub

 • nie zostały zapewnione warunki umożliwiające realizację zadań statutowych.

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji stronie przysługuje odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

X. Wykreślenie z ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 1. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę doskonalenia prowadzenia działalności oświatowej;
 2. stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że niepubliczna placówka doskonalenia nie realizuje zadań statutowych lub nie przestrzega przepisów prawa - jeżeli organ prowadzący placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
 4. zaprzestania działalności przez niepubliczną placówkę doskonalenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym
w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.

XI. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).

Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (poniżej).

Więcej informacji:
Ewa Agnieszka Dąbrowska | 85 66 54 535
ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl

osobiście w urzędzie:
Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook