Dodana: 2 czerwiec 2007 08:47

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2007 08:47

I sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Transmisja on-line na Wrotach Podlasia

Zakończyła się I sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego wybranego w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniu 20 maja 2007 r.

Sesja rozpoczęła się kilka minut po godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro, sala nr 115. 
 

Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny wojewódzki zasiadający w obecnej kadencji – Jan Syczewski.
Na początku sesji radni odebrali z rąk sędzi Małgorzaty Dziemianowicz – przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zaświadczenia stwierdzające wybór na Radnego Województwa Podlaskiego.

Następnie wszyscy radni odczytali treść ślubowania:


„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli. Przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Niektórzy radni wypowiadali na koniec tekstu ślubowania formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Dariusz Piontkowski zgłosił poprawki do proponowanego porządku obrad. Zaproponował, by dodać punkty, w których zostanie dokonany wybór Marszałka Województwa Podlaskiego, wicemarszałków i członków zarządu województwa.


Przyjęty przez radnych w stosunku głosów: 20 „za”, 10 „wstrzymujących się” i 0 „przeciw” porządek obrad I Sesji Sejmiku:


 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
 3. Złożenie ślubowania przez radnych
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących Sejmiku, Marszałka Województwa Podlaskiego, wicemarszałków i członków zarządu województwa.
 6. Wybór Przewodniczącego Sejmiku. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Sejmiku
 7. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku
 8. Wybór Marszałka Województwa Podlaskiego
 9. Wybór Wicemarszałków Województwa Podlaskiego
 10. Wybór Członków Zarządu Województwa Podlaskiego
 11. Wolne wnioski, informacje


Radni jednogłośnie wybrali członków komisji skrutacyjnej. W jej składzie znaleźli się: Sławomir Gromadzki (Samoobrona), Jacek Żalek (PO), Jacek Łapiński (PiS), Mieczysław Baszko (PSL). Klub LiD nie zgłosił swojego kandydata do komisji skrutacyjnej.


Po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zgłoszono dwóch kandydatów na to stanowisko: Mieczysław Bagiński (PSL) i Jacek Piorunek (PO).
W głosowaniu tajnym 29 radnych oddało głosy ważne, 1 głos był nieważny.
Mieczysław Bagiński otrzymał 16 głosów "za", 10 "przeciw", 3 radnych wstrzymało się. Drugi z kandydatów - Jacek Piorunek otrzymał: 10 głosów "za", 14 "przeciw", 5 radnych wstrzymało się.


Nowowybrany Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego - Mieczysław Bagiński. 


Tym samym, wolą większości radnych Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego został Mieczysław Bagiński (PSL). Odtąd obrady poprowadził nowowybrany przewodniczący.


Następnie radni przystąpili do realizacji kolejnego punktu obrad - wybór 3 Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zgłoszono czterech kandydatów na te stanowiska (kandydaci wymienieni w kolejności ich zgłaszania): Jan Chojnowski (PiS), Andrzej Sutkowski (Samoobrona), Jarosław Matwiejuk (LiD), Jacek Piorunek (PO).

W wyniku głosowania tajnego, Wiceprzewodniczącymi Sejmiku Województwa Podlaskiego zostali:
- Jan Chojnowski (PiS): 20 głosów "za", 10 głosów "przeciw"
- Andrzej Sutkowski (Samoobrona): 18 głosów "za", 12 głosów "przeciw"
- Jacek Piorunek (PO): 26 głosów "za", 2 głosy "przeciw", oddano 2 głosy nieważne.
Na stanowisko wiceprzewodniczącego nie wybrano Jarosława Matwiejuka (LiD): 4 głosy "za", 25 głosów "przeciw", oddano 1 głos nieważny.


Po uzupełnieniu składu Prezydium Sejmiku o 3 wiceprzewodniczących, radni przystąpili do wyboru Marszałka Województwa Podlaskiego. Na stanowisko marszałka zgłoszono dwóch kandydatów: Dariusza Piontkowskiego (PiS) i Jarosława Dworzańskiego (PO).


Marszałek Województwa Podlaskiego Dariusz Piontkowski


Marszałkiem Województwa Podlaskiego został Dariusz Piontkowski (PiS), który zdobył 16 głosów "za" i 13 głosów "przeciw", oddano 1 głos nieważny. Jego kontrkandydat - Jarosław Dworzański (PO) otrzymał: 8 głosów "za" i 20 głosów "przeciw", na tę kandydaturę oddano 2 głosy wstrzymujące się.


Marek Olbryś

Po trwające około półtorej godziny przerwie radni przystąpili do wyboru wicemarszałków województwa. Prawo wskazania kandydatów na to stanowisko przysługuje tylko marszałkowi – elektowi. I tak, marszałek Dariusz Piontkowski wskazał swoich kandydatów do objęcia wyżej wymienionych funkcji: Jana Kamińskiego (PSL) i Marka Olbrysia (PiS).


Jan Kamiński

W głosowaniu tajnym obaj kandydaci uzyskali poparcie większości radnych i zostali wybrani na stanowiska Wicemarszałków Województwa Podlaskiego. Na Jana Kamińskiego (PSL) głosowało 18 radnych, 12 było przeciwko. Kandydaturę Marka Olbrysia (PiS) poparło natomiast 17 radnych, 13 było przeciwko.


Karol Tylenda

Sejmik przystąpił do wyboru członków zarządu województwa. Wskazano dwóch kandydatów do tych funkcji: to Karol Tylenda (PiS) i Mikołaj Janowski (PSL). Obie kandydatury znalazły uznanie wśród radnych wojewódzkich. Na Karola Tylendę (PiS) głosowało 19 radnych, 11 było przeciwko. Na kandydaturę Mikołaja Janowskiego oddano 18 głosów za, zaś przeciwko było 12.


Mikołaj Janowski

facebook