Dodana: 29 wrzesień 2020 15:47

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2021 10:35

Komunikat w związku ze zgłoszeniem niewypłacalności przez Prestige Travel

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Marszałka Województwa Podlaskiego w związku ze zgłoszeniem niewypłacalności przez organizatora turystyki PRESTIGE TRAVEL.

Otwarty laptop.

Treść komunikatu:

Informuję, że 23 września 2020 r. organizator turystyki Pani Joanna Dołmatow - PRESTIGE TRAVEL Joanna Dołmatow, ul. Zielonogórska 20/3. 15-674 Białystok, złożyła oświadczenie o niewypłacalności, o następującej treści:

Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia 16 stycznia 2020 r. oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego przekazał powyższe oświadczenie o niewypłacalności wraz z załącznikami ubezpieczycielowi, który udzielił ww. organizatorowi turystyki zabezpieczenia finansowego, czyli w tym przypadku AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51.

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że podróżni, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, która nie została zrealizowana przez PRESTIGE TRAVEL Joanna Dołmatow, ul. Zielonogórska 20/3. 15-674 Białystok, powinni kontaktować się bezpośrednio z gwarantem, którym jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą:  00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

e-mail: gwarancje.turystyczne@axa.pl

lub korespondencyjnie: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

                                   Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych Chłodna 51

                                   00-867 Warszawa

 

Zgłoszenie podróżnego o zwrot wpłat powinno, w myśl art. 17 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych imprezach turystycznych, zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej.

Do zgłoszenia dołącza się:

1) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki;

2) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

3) oświadczenie podróżnego:

  1. a) stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
  2. b) zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.

 

Uprzejmie informuję, iż szczegółowe informacje związane z dochodzeniem zwrotu lub części wpłat wniesionych za niezrealizowane imprezy turystyczne oraz formularz zgłoszenia roszczenia z umowy gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki dostępne są na stronie gwaranta: link dos trony znajduje się tutaj 

 

 

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP 
fot. Anna Augustynowicz/ archiwum

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook