Dodana: 19 maj 2017 14:20

Zmodyfikowana: 19 maj 2017 14:20

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016 ”

• Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty, Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej, Dyrektor Opery I Filharmonii Podlaskiej pod Patronatem Honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu I Turystyki, Wojewody Podlaskiego organizują dwuetapowy Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie- Rio 2016 ”.

Ilustracja do artykułu rio2016.jpg

PARTNERZY   KONKURSU:

           Narodowy Bank Polski Oddział Białystok

           Białostocki Ośrodek Sportu I Rekreacji

           I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku                                                                                

  PATRONAT  MEDIALNY

           Telewizja  Polska TVP 3 Białystok

           Polskie Radio SA  Białystok

           Kurier Podlaski I Gazeta Współczesna

Portal www.olimpijski.pl

Magazyn Olimpijski

Przegląd Sportowy

CELE KONKURSU:

 1. Promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu.
 2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o dokonaniach sportowców -olimpijczyków.
 3. Rozbudzanie zainteresowań kibicowskich.
 4. Wskazywanie młodzieży osobowych autorytetów i pożądanych postaw.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych i prozdrowotnych.
 6. Inspirowanie nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzenia tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowania fizycznego.
 7. Wdrażanie do poznania i przestrzegania zasady fair play w rozwoju społecznym dzieci
  i młodzieży.

 

OBOWIĄZKOWY ZAKRES WIEDZY KONKURSOWEJ :

W szkołach podstawowych:

Ok. 30%  - pytań dotyczy ogólnych zasad olimpizmu (ceremoniału i symboliki Igrzysk).

Ok. 70%  - wymaganej wiedzy dotyczy rywalizacji polskich medalistów olimpijskich w Igrzyskach Letnich w Rio w 2016 roku (nazwy konkurencji, kategorii/dystansów itp., imię/imiona i nazwisko/nazwiska  każdego z medalistów z roku 2016, osiągniecia-kolor medalu, dokładny wynik sportowy, osiągniecia z poprzednich Igrzysk, a także podstawowe informacje o wszystkich polskich medalistach, którzy zdobywali medale w tej konkurencji w historii.

 

W gimnazjach:

Ok 30% - wymagania jak w szkołach podstawowych, dodatkowo początek/geneza Igrzysk w starożytności.

Ok 70% - wymagania jak w szkołach podstawowych, dodatkowo informacje o wszystkich wynikach i sportowcach polskich podczas Igrzysk w Rio 2016.

 

W szkołach ponadgimnazjalnych

Ok. 30% - wymagania jak w gimnazjach, dodatkowo historia polskiego ruchu olimpijskiego oraz konkurencje i przebieg Igrzysk w starożytności.

Ok. 70% - wymagania jak w gimnazjach dodatkowo podstawowe dane biograficzne medalistów Igrzysk w Rio 2016 oraz informacje dotyczące klubu i trenera medalisty.

 

Kategoria OPEN (prywatne osoby dorosłe)

Ok 30% - wiedza z zakresu historii i problematyki polskiego i światowego ruchu olimpijskiego.

Ok 70% - informacje o przebiegu, zasadach rozgrywania zawodów w dyscyplinach, szczegółowe informacje o wszystkich uczestnikach i wynikach rywalizacji olimpijskiej podczas Letnich  Igrzysk Olimpijskich w  Rio w roku 2016.

 

 

UCZESTNICY:

a)    W I Etapie Konkursu (internetowym) może wziąć udział maksymalnie10 uczniów z danej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie na podstawie listy uczestników sporządzonej podczas rejestracji szkół.

b)    W kategorii OPEN –udział w konkursie po uprzednim zgłoszeniu –rejestracji -staruje dowolna liczba osób dorosłych.

 

ZGŁOSZENIA –wyłącznie elektronicznie-adres strony do rejestracji znajdziemy na www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce AKTUALNOŚCI  w dniu rozpoczęcia rejestracji 24 kwietnia:

a)    Po przygotowaniach na terenie szkoły opiekunowie konkursu (nauczyciel/dyrektor lub rodzic) rejestrują w dniach od 24 do 28 kwietnia udział za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www (na podstawie numeru REGON szkoły i po wpisaniu odbiorczego adresu mailowego opiekuna konkursu  oraz wypełnieniu listy uczniów –uczestników. Szkolny opiekun konkursu otrzyma drogą mailową (na podany adres mailowy) zestaw 10 loginów i haseł dostępu do konkursowego testu oraz datę Konkursu internetowego i adres strony konkursowej.

b)    Osoby prywatne (OPEN) wypełniają osobisty formularz zgłoszeniowy również w tym terminie na tej samej stronie www (należy podać imię i nazwisko, PESEL i adres zwrotny mailowy). Otrzymacie Państwo również login i hasło do udziału w tym etapie oraz datę i adres strony konkursowej. (Jeżeli liczba zgłoszeń w  OPEN będzie niewielka, wszystkich uczestników zaprosimy na Finał).

c)    Z uwagą wypełniamy formularze rejestracyjne podając właściwe dane osobowe, adresy zwrotne skrzynki elektronicznej (mailowe).

WARUNKI UCZETSNICTWA (adres strony konkursowej otrzymamy przy rejestracji:

a)    Uczestnikami szkolnej reprezentacji są wyłącznie uczniowie danej szkoły podstawowej lub gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej  – na podstawie  imiennej listy uczestników sporządzonej przy rejestracji szkoły. Każdy z uczniów otrzymuje indywidualny login i hasło. Zmiany w składzie reprezentacji szkolnych są niedopuszczalne.

d)    W dniu Konkursu tj. 8, 9, 10 lub 11 maja 2017 (od godz.9.50 do 10.30)  każdy uczestnik powinien mieć zagwarantowany dostęp do samodzielnego stanowiska komputerowego na terenie szkoły z łączem internetowym i przeglądarką internetową.

e)    Uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela/dyrektora /rodzica w szkole, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasady „fair play” (czyli zakazu ściągania !!!)
i udziela wyłącznie pomocy technicznej.

f)     Każdy z uczestników na podstawie loginu i hasła uzyska dostęp do testu wiedzy,

g)    Test wiedzy będzie składał się z 25 pytań z propozycjami 3 odpowiedzi (jedna prawidłowa).

h)   Czas pracy z testem będzie ograniczony do 25 minut. Przekroczenie limitu czasowego będzie skutkowało wylogowaniem z zapisaniem odpowiedzi.

       

ROZSTRZYGNIĘCIA INDYWIDUALNE:

O kolejności indywidualnej zadecyduje w kolejności:

-          suma punktów za prawidłowe odpowiedzi (po 1 pkt);

-          krótszy czas pracy z testem (przy remisach punktowych).

ROZSTRZYGNIĘCIA DRUŻYNOWE:

O kolejności drużynowej (szkół) decyduje:

-          suma punktów trzech najlepszych uczniów danej szkoły;

-          krótszy czas pracy nad testem trzech najlepszych uczniów z danej szkoły (przy remisach punktowych ).

 

Dwuetapowy Finał Krajowy odbędzie się w Białymstoku w Europejskim Centrum Sztuki w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej  ul. Odeska 1,  w dniu 5 czerwca 2017 r. Regulamin organizacyjny zostanie opublikowany w terminie późniejszym (nocleg i wyżywienie zapewnione).

-          prawo startu w Finale Konkursu będą mieli 2 uczniowie z najlepszymi wynikami indywidualnymi w danym województwie .

-          koordynatorem/ opiekunem reprezentacji wojewódzkich i organizatorem wyjazdu na Finał Krajowy będzie jedna ze szkół macierzystych reprezentowanych przez finalistów (szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna z każdego województwa).

-          w przypadku odmowy lub rezygnacji któregoś z uczniów zaadresujemy zaproszenie do kolejnych uczniów (wg. zajętego miejsca po etapie internetowym ).

 1. Nagrody:

a)    Atrakcyjne nagrody indywidualne i drużynowe (województwa) w Finale  zapewniają organizatorzy (puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe).

 1. Informacje dodatkowe i szczegółowe oraz wszelkie rozstrzygnięcia proceduralne
  i merytoryczne - Komitet Wykonawczy:

a)    Henryk Urbaś -rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego

b)    Waldemar Leszczyński –sekretarz Podlaskiej Rady Olimpijskiej tel: 508 203 854 mail: waldi_1953@wp.pl

c)    Jan Wołosik -ekspert w zakresie historii i wiedzy olimpijskiej;

d)    Marek Sadowski –wiceprezes Podlaskiego SZS;

e)    Michał Kiejko  -  inspektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego;

f)     Artur Wojtkowski – dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

g)    Jadwiga Piotrowicz –starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku

h)   Bożena Chomicka  –starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku

i)     Krzysztof Sochoń –starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

j)      Andrzej Korolczuk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku 85/748-48-18 i mail: akorolczuk@kuratorium.bialystok.pl;

     

     OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH.

 1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:

a)    przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORA-  w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania, wydawania, odbioru nagrody. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników jest ORGANIZATOR-Podlaska Rada Olimpijska PKOl,

b)    opublikowanie swojego imienia i nazwiska, jako Zwycięzcy, na Stronie Internetowej

     2.Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz usunięcia.

     3.Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia nabycie  

        prawa do Nagrody w Konkursie.

     4.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z  

        Ustawą ochronie danych osobowych.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook