Dodana: 20 marzec 2019 08:42

Zmodyfikowana: 20 marzec 2019 09:23

Oferta Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 18 marca 2019 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate pn. „Ogólnopolski Międzynarodowy Puchar - International Budokai Cup”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki
lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 20 marca 2019 r. do dnia 26 marca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook