Dodana: 28 czerwiec 2021 12:55

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2021 19:09

XXXII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji-TRANSMISJA

Obrady odbędą się w poniedziałek, 28 czerwca – poinformował Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Radni – po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy - zbiorą się w Sali Konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry w urzędzie marszałkowskim (ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1). Początek sesji o godz. 13. Transmisja będzie dostępna w dniu sesji.

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski

Transmisja obrad online:

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji sejmiku.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa za 2020 rok.
a) prezentacja Raportu o stanie województwa za 2020 rok./Druk Nr 500/.
b) przedstawienie opinii Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego,
c) debata nad raportem,
d) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podlaskiego – przedstawia Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Sejmiku./Druk Nr 504/.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych Województwa Podlaskiego za 2020 rok. /Druk Nr 497/.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2020 rok./Druk Nr 502/
oraz absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2020 rok./Druk Nr 503/;

a) przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2020 rok./Druk Nr 498/,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok./Druk Nr 494/,
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego łącznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 495/,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa za 2020 rok./Druk Nr 499/,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia województwa./Druk Nr 496/,
f) przedstawienie opinii Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego,
g) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Podlaskiego z wykonania budżetu województwa Podlaskiego za 2020 rok./Druk Nr 505/,
h) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego./Druk Nr 506/.
i) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nt. przedłożonego przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego,
j) wystąpienia klubowe,
k) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2020 rok./Druk Nr 502/,
l) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2020 rok./Druk Nr 503/.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 508/.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021./Druk Nr 520/.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok./Druk Nr 509/.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi siemiatyckiemu./Druk Nr 501/.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”./Druk Nr 516/.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Województwo Podlaskie./Druk Nr 510/.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży./Druk Nr 511/.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do rad społecznych działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach oraz w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży./Druk Nr 517/.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego./Druk Nr 521/.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w obr. Klejniki, gm. Czyże, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1869/6. /Druk Nr 518/.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym./Druk Nr 522/.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”./Druk Nr 512/.
19. Informacja dotycząca raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2020 roku”./Druk Nr 513/.
20. Informacja dotycząca stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2020./Druk Nr 514/.
21. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 26 maja 2021 roku do dnia 9 czerwca 2021 roku oraz od 10 czerwca 2021 roku./Druk Nr 507/.
22. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2021 r./Druk Nr 515/.
23. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 31 maja 2021 roku.
24. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 519/.
25. Wolne wnioski, informacje.
26. Zamknięcie sesji.

 

Link do projektów uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP.

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Piotr Babulewicz

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook