Dodana: 1 czerwiec 2021 15:42

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2021 23:35

Program Regrantingowy „Dbamy o drzewa 5 – inicjatywy społeczne”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs na małe granty (do 1 500 zł) dla organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. Wnioski można składać już od 1 czerwca.

Gałęzie choinki

Celem Programu jest wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Projekty realizowane w ramach Programu powinny obejmować co najmniej jeden z tematów:

  • monitoring, inwentaryzacja i ochrona zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej;
  • edukacja w zakresie roli drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych, w szczególności nt. właściwego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
  • edukacja w zakresie wartości krajobrazu poprzez uczenie w jaki sposób odczytywać krajobrazy oraz poprzez uwrażliwienie relacji pomiędzy warunkami życia a krajobrazem, relacji pomiędzy ekologią i problemami krajobrazu a kwestiami społecznymi i ekonomicznymi;
  • popularyzacja założeń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska;
  • aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do podejmowania działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukację ekologiczną;
  • budowanie i utrwalanie świadomości oraz wiedzy o walorach środowiskowych regionu poprzez prezentację oraz promocję bogactwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego.

Wnioski o granty można składać drogą mailową w terminie od 1 do 21 czerwca 2021 roku (do godziny 23:59).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej na tej stronie.

źródło: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Mateusz Duchnowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook