Dodana: 26 listopad 2012 09:05

Zmodyfikowana: 15 listopad 2017 10:23

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

 1. Warunki, które należy spełnić:
  Zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1)      posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2)      posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;

3)      nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4)      nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5)      nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.


 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:
  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3)      numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)      adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;

5)      podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.


III. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

1)      oświadczenie o posiadaniu certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;

2)      zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:

 1. a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
 2. b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz

3)      oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. b) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 3. c) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.".

 

Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno również zawierać:

1)      firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 1. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 67. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej      
Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

 Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

 1. Opłaty

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej. Opłatę można dokonać w formie gotówkowej (w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku) lub przelewem – wpłata na rachunek bankowy: 

 

Urząd Miejski w Białymstoku

Białystok, ul. Składowa 11

nr rachunku bankowego: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

 

Tytuł opłaty:

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne  


SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:              

Departament Infrastruktury i Transportu         
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Referat Infrastruktury Technicznej    
Osoba do kontaktu: Przemysław Jaworowski

przemyslaw.jaworowski@wrotapodlasia.pl

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 509, 15-888 Białystok

Telefony:
tel. (85) 66 54 159, 
fax (85) 66 54 472

Godziny pracy:    
pn: 8.00 - 16.00      
wt-pt: 7.30 - 15.30


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą            
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 j.t ze zm..).;          
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1827 j.t.);
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 j.t.);      
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 585).

facebook