Dodana: 24 maj 2013 11:48

Zmodyfikowana: 8 luty 2018 12:39

Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR

O WYDANIE WTÓRNIKA ZAŚWIADCZENIA ADR MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ KIEROWCY,

KTÓRYM ZAŚWIADCZENIE ADR WYDAŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169 t.j.),

·  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304 z późń. zm.),

. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681)

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, marszałek województwa wydaje wtórnik zaświadczenia ADR.

Warunkiem wydania wtórnika zaświadczenia ADR jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć:
1) wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR (załącznik 1 w pliku do pobrania poniżej)
2) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA
3) oświadczenie (załącznik 3 w pliku do pobrania poniżej)
4) dowód wpłaty kwoty podanej poniżej,
5) odpis oryginału zaświadczenia o ukończeniu kursu ADR (dotyczy kierowców, którzy ukończyli kurs do dnia 31.12.2011r.).

Opłaty:
·  za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.
·  za wpis do bazy CEPiK wynosi 0,50 zł.
Opłatę w wysokości 50,50 zł należy uiścić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
BZWBK S.A. 5 o/Białystok
15 1500 1344 1213 4009 7502 0000
Tytułem: opłata za wydanie zaświadczenia/wtórnika ADR

Wniosek z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Transportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Kontakt:
tel. 85 66 54 460;  85 66 54 180
fax. 85 66 54 472,  
e-mail : dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl

 

Pliki do pobrania

facebook