Dodana: 26 listopad 2012 09:04

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2017 11:34

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834),
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 304 z późn. zm),
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619),
 4. ustawa z dnia 29 kwietnia 2015r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 j.t, zm. Dz. U. 2017 r. poz. 460).

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursów na eksperta ADN, kursów na eksperta ADN do spraw przewozu gazów, kursów na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o wpis do rejestru może wystąpić przedsiębiorca:

 1. mający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców,
 2. w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego
  lub upadłościowego;
 3. który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.


Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
 2. zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej
  5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa
  w art. 42 ust. 1 ww. ustawy;
 3. posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
 4. prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4 ww. ustawy.

 

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek podmiotu zgodnie z wzorem określonym w załączniku  do niniejszej procedury.

Wniosek zawiera następujące dane:

§  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;

§ numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;

§ zakres prowadzonych kursów;

§ datę i podpis wnioskodawcy.

2. Oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych.”

Oświadczenie powinno również zawierać:
§ imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
§ oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
§ podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania
w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

3. Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści: Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

Po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów prowadzących kursy marszałek województwa wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

Opłata za wpis do rejestru :

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 600 zł – płatne przelewem na konto :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
BZWBK S.A. 5 o/Białystok
15 1500 1344 1213 4009 7502 0000

Wniosek należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Infrastruktury i Transportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

załącznik - plik do pobrania

Kontakt:
tel. (0-85) 66 54 460;  85 66 54 180 fax. (0-85) 66 54 472,  
e-mail : dit.sekretariat@umwp-podlasie.pl

 

facebook