Dodana: 25 listopad 2012 19:17

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2017 09:03

Wpis do ewidencji egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Ewidencję egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Marszałek dokonuje wpisu osoby do ewidencji egzaminatorów, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t. j.).

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Departament Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok, V piętro, pok. 522

Telefony:
tel. (85) 665 46 48
fax (85) 665 44 72

Godziny pracy:
pn: 8.00 - 16.00
wt-pt: 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.

Do wniosku należy dołączyć:

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978 t. j. ze zm.) i § 50 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się               o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232 ze zm.):
1. Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego – Marszałka Województwa Podlaskiego następujące dokumenty:
1) wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
2) kopię dokumentu potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
3) kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 9 ustawy o kierujących pojazdami (przedstawioną informację uznaje się za ważną jeśli nie jest starsza niż 6 m – cy od daty wystawienia);
4) kopię zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
5)  kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
6) kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
7) kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
8) kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin (patrz poniżej: OPŁATY 1), 2), 3);

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

4. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do Marszałka Województwa Podlaskiego:
1) skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
2) dokumenty, o których mowa w § 50 ust. 1 w/w rozporządzenia MIiB;
3) kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;

WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 4 TYGODNIE PRZED TERMINEM EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO ZATWIERDZONYM I OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTERSTWO TRANSPORTU i BUDOWNICTWA (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie Ministerstwa www.mib.gov.pl ).

Niepełne udokumentowanie wniosku, po bezskutecznym wezwaniu do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty

Do wniosku należy dołączyć druk opłaty, dokument przelewu uiszczenia opłaty skarbowej: gotówkowa - wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przelewem - wpłata na rachunek:

Urząd Miejski w Białymstoku
Białystok, ul. Składowa 11
nr rachunku bankowego: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
tytułem: opłata skarbowa za wpis do ewidencji egzaminatorów – 10 zł

PO ZDANYM Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINIE WERYFIKACYJNYM, WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW NASTĘPUJE PO DOSTARCZENIU DOWODU OPŁATY ZA WPIS DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW W WYSOKOŚCI - 50 PLN
Opłaty proszę dokonać na poniższe konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Nr. konta: 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000

tytułem: wpłata za wpis do ewidencji egzaminatorów - 50 zł

Wysokość opłat za sprawdzenie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

  1. Prawo jazdy kategorii A
  • za część teoretyczną 100 zł.
  • za cząść praktyczną 200 zł.
  1. Prawo jazdy kategorii B
  • za część teoretyczną 100 zł.
  • za cząść praktyczną 250 zł.
  1. Prawo jazdy kategorii C i D
  • za część teoretyczną 100 zł.
  • za cząść praktyczną 300 zł.

Opłatę za egzamin należy wnieść na konto:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 4/6
00-926 Warszawa
nr konta : 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

Tytułem:

wpłata WORD – Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ……., egz. praktyczny kat. ……. prawa jazdy.

W przypadku:

• dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
• dokonanie opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
• załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
• dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
• dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,
kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD:

Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów następuje po uzyskaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 PLN).

SPOSÓB ODWOŁANIA:

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978 t. j.);         
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 t. j.);                
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz., 1257 t. j.);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r., poz. 974 t. j.);
6. Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów                     i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MIiB z 2017 r., poz. 12).

Formularze do pobrania: Wniosek o wpis do ewidencji

 

facebook