Dodana: 10 styczeń 2018 12:58

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 13:25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury na 2018 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Ilustracja do artykułu flet_Heller.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 20 marca 2018 r. 
do 31 grudnia 2018 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl . Formularz  zgodny jest z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl - 11.01.2018 r. – 31.01.2018 r.

Termin dostarczenia Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami -11.01.2018 r. – 01.02.2018 r.

Rodzaje zadań z zakresu kultury w 2018 r.:

  • festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;
  • przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury;
  • dziedzictwo, tradycja, tożsamość w tym obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
  • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego;
  • produkcja i prezentacja przedstawień w kraju i na arenie międzynarodowej.

Warunki merytoryczne poszczególnych priorytetów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (załącznik do Uchwały Nr 266/3706/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 09 stycznia 2018 r.), zamieszczonym  powyżej.

Osoby do kontaktu w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Edyta Jurkiewicz, tel: 85 66 54 532

Katarzyna Korycka, tel: 85 66 54 537

Eliza Dubrowska, tel: 85 66 54 534

Monika Lange, tel: 85 66 54 532

facebook