Dodana: 27 listopad 2017 15:22

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 17:36

XLIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Sesja odbyła się w poniedziałek, 27 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Jednym z ważniejszych punktów obrad stało się I czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r.

Ilustracja do artykułu P1390606.jpg

Uroczyście rozpoczęła się XLIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na wniosek marszałka Jerzego Leszczyńskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił przyznać Jego Ekscelencji Ks. Abp. Edwardowi Ozorowskiemu, byłemu Metropolicie Białostockiemu Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego. To najważniejsze wyróżnienie województwa zostało wręczone przy udziale wszystkich obecnych na sali radnych wojewódzkich i zaproszonych gości.

O uroczystości czytaj: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/odznaka-honorowa-wojewodztwa-podlaskiego-dla-jego-ekscelencji-ks-abp-edwarda-ozorowskiego.html

 

 

Po tej uroczystości przewodniczący Sejmiku Jarosław Dworzański poprosił o zabranie głosu, zaproszonego na sesję, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, by zapoznał radnych z planami budowy pasa startowego w Białymstoku. Radni już na poprzednich sesjach wspominali, że chcą się spotkać z prezydentem Białegostoku, by im wyjaśnił plany budowy lotniska, w świetle przyznanych przez samorząd województwa dotacji na ten cel.

Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad stało się I czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. oraz omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego. Prognozę omówił Skarbnik Województwa Henryk Gryko. Projekt budżetu na 2018 r. przedstawił radnym Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

O projekcie budżetu czytaj: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/ambitny-prorozwojowy-nastawiony-na-drogi--znamy-projekt-budzetu-wojewodztwa-na-rok-2018.html

Radni przedstawili swoje propozycje zmian do budżetu, opinie o budżecie przedstawili również przewodniczący komisji sejmikowych.
Kolejne czytanie projektu budżetu i głosowanie nad uchwałą budżetową odbędzie się podczas grudniowej sesji Sejmiu.

Radni zapoznali się również z informacją w sprawie Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego. Założenia Strategii przedstawił radnym zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy z Zagranicą Marek Proniewski.

Proponowany porządek obrad : 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2016 roku.
 5. Rozpatrzenie informacji w sprawie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2015 – 2016.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/124 o pow.   0,1422 ha .
 9. I czytanie projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 rok.

- omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

- omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

- przedstawienie opinii i wniosków poszczególnych komisji oraz wniosków radnych,

- dyskusja nad projektem:

 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego,

 - budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2018.

 1. Rozpatrzenie informacji w sprawie Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego.
 2. Rozpatrzenie informacji dotyczącej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim.
 3. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 7. Wolne wnioski, informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Pliki do pobrania

facebook