Dodana: 5 kwiecień 2007 06:57

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 10:44

Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego
- z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego - odpowiada za nadzór merytoryczny i finansowy w zakresie organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe zamieszkanie na obszarze województwa podlaskiego, absolwentów studiów lekarskich, lekarsko-stomatologicznych oraz szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Polski.

 

Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaplanował realizację 2 dniowego kursu podsumowującego zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej ujęte w programie stażu podyplomowego lekarza na 28-29 wrzesień 2017r.

 

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego - z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego - odpowiada za nadzór merytoryczny i finansowy w zakresie organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe zamieszkanie na obszarze województwa podlaskiego, absolwentów studiów lekarskich, lekarsko-stomatologicznych oraz szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Polski.

 

Marszałek Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w porozumieniu z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych z siedzibami w Białymstoku, Suwałkach i Łomży ustala listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych.

 


Zasady dotyczące realizacji i finansowania staży regulują poniższe przepisy:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej z dnia 21 stycznia 2000 r.
(Dz. U. Nr 12, poz.136 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.2015.464 j.t.)

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014.1435 j.t.)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2014.474 j.t.)

 

Lista podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów, ustalona przez Marszałka Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okregową Izbą Lekarską w Białymstoku - stan na dzień 02.03.2015 r.

facebook