Dodana: 17 styczeń 2007 09:59

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2007 09:59

Podsumowanie ZPORR na Podlasiu

W związku z nadkontraktacją środków ze ZPORR, przedstawiamy poniżej Listę projektów, kótre uzyskały dofinansowanie:

 

 

Lista projektów - nadkontraktacja

 

 

 

Województwo podlaskie zmienia swoje oblicze. Jest to w dużej mierze zasługa uruchomionych wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej funduszy strukturalnych, których celem jest redukowanie różnic w rozwoju poszczególnych części zjednoczonej Europy. Dzięki unijnym dotacjom skierowanym do różnych sektorów gospodarki możliwe było przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno kraju, jak i regionu. 

Podlasie w latach 2004-2006 skorzystało przede wszystkim ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Był on jednym z sześciu programów operacyjnych, które służyły realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Zarządzanie nim odbywało się na poziomie krajowym, lecz wdrażanie na szczeblu regionalnym. Województwo podlaskie w ramach Programu otrzymało prawie 110 mln euro.

Tablice i inne oznaczenia z charakterystycznym granatowo-niebieskim logo ZPORR rozsiane w całym województwie przypominają mieszkańcom o tym, że dzięki Programowi powstało wiele nowych inwestycji: drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, hale sportowe. Ze wsparcia skorzystały też m.in. uczelnie wyższe i przedsiębiorcy, a tysiące Podlasian mogło podnieść swoje kwalifikacje dzięki licznym szkoleniom finansowanym z tego Programu.

Realizacja ZPORR stanowiła pierwszy poważny sprawdzian dla podlaskich samorządów, firm i instytucji, które znakomicie poradziły sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Podlasie na tle innych regionów przoduje w rankingach zakontraktowania i wydatkowania środków w ramach ZPORR, co świadczy o tym, że region jest w stanie poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez Wspólnotę.

Ważną rolę w wykorzystaniu funduszy odegrał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który wdrażał działania:

o        2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

o        2.5 Promocja przedsiębiorczości

o        2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

o        3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

 

W ramach tych działań Urząd zajmował się: ogłaszaniem konkursów, przyjmowaniem i oceną (formalną i merytoryczno-techniczną) wniosków, wyborem ich do realizacji, podpisywaniem umów z beneficjentami, kontrolą oraz rozliczaniem realizowanych projektów.

            Poniższa tabela pokazuje dane dotyczące liczby składanych wniosków oraz projektów, które zakwalifikowały się do otrzymania dofinansowania w ramach ZPORR.

 

 

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z efektami wdrażania ZPORR, które prezentujemy w  publikacji podsumowującej  ZPORR w Województwie Podlaskim.

 

ZPORR na Podlasiu 

 

Konferencja podsumowująca wdrażanie ZPORR - informacja

 

Konferencja podsumowująca wdrażanie ZPORR w Województwie Podlaskim - informacja

Raport Końcowy
Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.  
 

Poniżej prezentujemy raport końcowy z badania, którego celem było określenie wpływu realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR projektów na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.

 

Raport końcowy

facebook