Dodana: 9 styczeń 2009 12:33

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2009 12:33

Miasto Hajnówka


Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 25 tys.
Powierzchnia: 21,3 km2


Adres urzędu:
Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. (085) 682 21 80
fax. (085) 682 29 94
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl
http://www.hajnowka.pl/

Ośrodek Kultury:
Hajnowski Dom Kultury
17-200 Hajnówka
ul. Białostocka 1

Biblioteka:
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 45
tel. (085) 682 29 69
e-mail: mbphajnowka@poczta.onet.pl

Współpraca zagraniczna:

  • Porozumienie z dnia 25.08.1997 z miastem Vanersborg (Szwecja)
  • Porozumienie z dnia 01.05.1999 ze Świsłoczą (Białoruś)
  • Rozmowy o współpracy w dziedzinie kultury są prowadzone z miastem Das-Eds (Szwecja), Veroj (Francja), Artemowsk (Ukraina).

Planowane imprezy promocyjne:

  • Hajnowski Półmaraton - kwiecień
  • Koncerty Muzyki Kameralnej i Organowej - od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu
  • Wystawa Wzornictwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - maj
  • Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - maj
  • Turniej Piłki Plażowej - czerwiec
  • Przygraniczne Spotkania Młodzieży - sierpień.Wspólnotę samorządową Gminy Miejskiej Hajnówka stanowią mieszkańcy naszego miasta.

Do zakresu działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone ustawami do kompetencji innych podmiotów. Zaspokajanie potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Organami gminy są Rada Miasta i Burmistrz.

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym, jej kadencja trwa cztery lata od dnia wyborów. Składa się z 21 radnych wybieranych przez mieszkańców gminy w wyborach przeprowadzonych zgodnie z Ordynacja wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Rada Miasta jest właściwa we wszystkich sprawach pozostających w jej zakresie.
Z grona radnych w głosowaniu tajnym wybierany jest Przewodniczący Rady i 2 wiceprzewodniczących. Podstawową formą pracy Rady są sesje, które zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.Historia powstania i rozwoju miasta sięgająca XVI w. była zawsze ściśle powiązana z Puszczą Białowieską - źródłem pracy dla mieszkańców regionu oraz bazą surowcową miejscowego przemysłu chemicznego i drzewnego. Dogodne położenie geograficzne Hajnówki, skusiły kilku większych inwestorów do lokalizacji kapitału w mieście.

Hajnówka to również miasto przyjazne dla licznie odwiedzających ją turystów krajowych i zagranicznych. Najważniejsze atrakcje obejmują przejażdżki kolejką leśną i rajdy piesze szlakami Puszczy Białowieskiej, zwiedzanie pobliskich rezerwatów przyrody oraz rezerwatu Pokazowego Żubrów, spływy kajakowe rzeką Narewką oraz wiele innych. Puszcza Białowieska nadaje miastu specyficzny leśny mikroklimat i duże walory krajobrazowe.

facebook