Dodana: 5 luty 2016 08:34

Zmodyfikowana: 5 luty 2016 08:34

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie:

Ilustracja do artykułu doctor-1149150_1280.jpg

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie:

1. Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w różnych grupach wiekowych.

2. Działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.

3. Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków.

4. Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS.

ZASADY SKŁADANIA OFERT:

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz.25).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85/66 54-485) lub przesłać pocztą na powyższy adres (o dacie wpływu decyduje data nadania u operatora pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty
w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie:

5 lutego 2016 r. – 29 lutego 2016 r. – oferty składane wyłącznie elektronicznie w systemie witkac.pl

5 lutego 2016 r. – 3 marca 2016 r. – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczony jest Biuletynie Informacji Publicznej, Portalu Informacyjnym „Wrota Podlasia”, serwisie witkac.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania

facebook