Dodana: 18 grudzień 2003 11:27

Zmodyfikowana: 18 grudzień 2003 11:27

Wybrane dokumenty i przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony i promocji zdrowia

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami);

· Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 ze zmianami);

·  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw
(Dz. U. Nr 90, poz. 845);

· Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 410 ze zmianami);

· Ustawa z 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz. U. Nr 45, poz. 391ze zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 63, poz. 589);

· Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575);

· Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zmianami);

· Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy
(Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zmianami);

· Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach
(Dz. U. Nr 126, poz. 1384 ze zmianami);

· Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami);

· Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198);

· Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyborów tytoniowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55);

· Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231);

· Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 81, poz. 889);

· Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zmianami);
 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
(Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami);

·  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U.  Nr 129, poz. 844);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach
(Dz. U. Nr 166, poz. 1265);

· Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 113, poz. 1207 ze zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2001 roku w sprawie konsultantów krajowych
i wojewódzkich
(Dz. U. Nr 19, poz. 237 ze zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 69, poz. 815 ze zmianami);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa
(Dz. U. Nr 54, poz. 571 ze zmianami).

facebook