Dodana: 19 sierpień 2020 09:44

Zmodyfikowana: 19 sierpień 2020 09:44

Dotacje na usługi opiekuńcze oraz asystenckie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) od końca sierpnia przyjmuje wnioski na dotacje. Celem jest wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.

Ilustracja do artykułu Otwarcie oddziału rehabilitacji-25.jpg

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski z wyłączeniem osób fizycznych. Mogą to być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Dofinansowane w ramach tego naboru mogą być przedsięwzięcia m.in. tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego, świadczenia usług opiekuńczych, świadczenia usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, innych usług zwiększających mobilność autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a także aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej.

Dofinansowanie na projekt przekazywane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć na rzecz zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego rozpocznie się z końcem sierpnia i potrwa do 14 września.

Szczegóły na stronie RPO WP - link do strony.

 

Oprac. Kamil Timoszuk
fot.: archiwum

facebook